Sökning: "designhotell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet designhotell.

  1. 1. En studie om gästers upplevelseskapande på designhotell utifrån servicelandskapsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Natalia Pazinich; Tobias Haraldsson; [2013]
    Nyckelord :Servicelandskap; upplevelseskapande; designhotell; frontpersonal; välmående; Social Sciences;

    Sammanfattning : Servicelandskapsmodeller har, sedan år 1992, använts för att förklara hur gäster upplever den fysiska miljön på ett serviceföretag. Sedan Bitner skapade den första servicelandskapsmodellen har dock många forskare kompletterat denna modell för att ge en mer fullständig bild av servicelandskapet. LÄS MER