Sökning: "deskriptiv analys enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden deskriptiv analys enkät.

 1. 1. Hur påverkar celiaki vardagen? : En enkätstudie med fokus på måltider utanför hemmet och den glutenfria trenden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Fanny Ingman; [2020]
  Nyckelord :Celiaki; glutenfri trend.;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet personer som är diagnostiserade med celiaki har inte förändrats de senaste åren men trots det har antalet personer som följer en glutenfri kost tredubblats, en förändring som talat för att glutenfri kost blivit en trend. Vuxna med celiaki undviker att äta på café eller restaurang och bidragande orsaker till det är kontaminationsrisk, dålig kommunikation med personalen och restaurangpersonalens otillräckliga kunskap om sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Fake it and you'll make it? : En jämförande studie om en mänsklig- och en virtuell influencers effekt på konsumenters varumärkesattityd och köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Eriksson; Sarah Hylén; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; virtuell influencer; varumärkesattityd; köpintention; source credibility; source attractiveness; match-up; meaning transfer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka skillnaden mellan en mänsklig influencer och en virtuell influencers effekt på en konsuments varumärkesattityd och köpintention när ett varumärke marknadsförs på sociala medier. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Ekman; Elin Malmberg; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; children; experiences; pain; preparations; barn; barncancer; erfarenheter; förberedelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få studier har undersökt barns egna erfarenheter av att förberedas inför procedurer. Cancersjuka barn utsätts för mycket påfrestningar såsom smärta från medicinska procedurer. Syfte: Att undersöka cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. LÄS MER

 4. 4. Motivation att lära : En studie om elever och lärares upplevelser kring att lära sig matematik på gymnasiet ur ett motivationsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Lärande

  Författare :Edvin Moks; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivation theories; learning; teaching; mathematics; upper secondary school; motivational framework; directed qualitative content analysis; Motivation; motivationsteorier; lärande; undervisning; matematik; gymnasiet; riktad innehållsanalys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att motivation har en stor betydelse för elevens lärande och välmående i skolan. Motivation har en lång forskningshistoria vilket har skapat en stor mängd tankar och idéer kring vad motivation är och hur den på bästa sätt kan främjas hos individen. LÄS MER

 5. 5. In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE): Äldre personer i Sverige och deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Peder Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Enkätstudie; Bedömningsinstrument; Äldre personer; I-HOPE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. Det medför ett ökat behov av att främja ett hälsosamt åldrande i det egna hemmet. LÄS MER