Sökning: "deskriptiv studie juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden deskriptiv studie juridik.

 1. 1. Tidig prognostisering av konkurs för företag inom byggbranschen : En stegvis binär logistisk regressionsmodell av svenska företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Tatiana Dykina; [2019]
  Nyckelord :Small and medium-sized construction companies; financial distress; bankruptcy; binary logistic regression analysis; capital structure; profitability; liquidity; profit structure; macroeconomics; Små och medelstora byggföretag; finansiell oro; konkurs; binär logistisk regressionsanalys; kapitalstruktur; lönsamhet; likviditet; resultatstruktur; makroekonomi;

  Sammanfattning : En skillnad mellan studier om finansiell oro och konkurs är vilka metoder och modeller som används för att prognostisera konkurs. I Sverige är byggföretag hårt drabbade av konkurser. LÄS MER

 2. 2. Risker och riskhantering i svenska små företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Daniel Viklander; Fredrik Örnstedt; [2019]
  Nyckelord :Risks; Risk Management; RM; SME; Small Businesses; Risker; riskhantering; RM; SME; småföretag;

  Sammanfattning : Risker och riskhantering är ett ämne som har fått en stor betydelse i dagens samhälle, inte minst som en följd av finanskrisen. Det finns ett flertal studier på området men dessvärre finns det idag betydligt färre studier om riskhantering som riktar in sig på småföretag, trots det faktum att cirka 96 procent av Sveriges 1,2 miljoner företag är just småföretag. LÄS MER

 3. 3. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om små och medelstora företags jobbskapande i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Ida Lundin; [2018]
  Nyckelord :Small and medium-sized enterprise; emplyment; leverage; growth; size; age; lagged variable; resource-based theory; Små och medelstora företag; sysselsättning; skuldsättningsgrad; tillväxt; storlek; ålder; fördröjd variabel; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag är betydelsefulla för en växande ekonomi och utgör 99 % av samtliga företag i Sverige. Nya idéer och innovationer skapas ofta av småföretag som växer snabbt vilket ger incitament till att skapa en miljö som bidrar till att små och medelstora företag kan driva, innovera och skapa nödvändiga jobb. LÄS MER

 5. 5. "Nu ses vi aldrig mer!" : En deskriptiv studie om barns sorgereaktioner efter en förälders plötsliga och oväntade död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Sjögren Granér; [2012]
  Nyckelord :Children’s grief; coping with grief; parent’s death; crisis theory; systems theory; Barns sorg; sorgebearbetning; förälders död; kristeori; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, genom en deskriptiv metod, beskriva hur barn reagerar vid föräldrars plötsliga och oväntade dödsfall, vilka behov av stöd dessa barn har samt vad obearbetad sorg kan leda till bland barn. Ett plötsligt och oväntat dödsfall hos en förälder ses som en av de mest stressfulla och traumatiska upplevelse som barn och deras familjer kan tänkas gå igenom. LÄS MER