Sökning: "destigmatisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet destigmatisering.

  1. 1. Elitutbildning: en strategi för erkännande? - En studie om anti-diskrimineringsstrategier bland juriststudenter med ursprung i Mellanöstern

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Evin Ismail; [2010]
    Nyckelord :Stigmatisering; destigmatisering; etnisk diskriminering; anti-diskrimineringsstrategier; hög studieprestation; elitutbildning; erkännande;

    Sammanfattning : Samtidigt som svensk forskning visar att individer med utländsk bakgrund blir utsatta för diskriminering och stigmatisering så väljer allt fler ungdomar ur denna grupp att högskoleutbilda sig och visar en benägenhet att välja elitutbildningar. I denna uppsats undersöks om det finns ett samband mellan vetskapen om, eller erfarenheter av, diskriminering och elitutbildningsval. LÄS MER