Sökning: "destination image"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden destination image.

 1. 1. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 2. 2. Uppbyggnaden av ett personligt varumärke är en resa, inte en destination : En kvalitativ studie om personliga varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jens Sjöberg; Robin Lotthagen; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; Marketing; Sports; Personligt Varumärke; Marknadsföring; Idrott;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to build knowledge about how young athletes can build their personal brand. Methodology: The study uses a qualitative approach in order to answer the research questions and the purpose of the study with a systematic literature review, to identify key factors for building a strong personal brand and apply these on a young athletes personal brand. LÄS MER

 3. 3. En destination - ett enhetligt varumärke : En studie om hur aktörer i Kalmar samarbetar för att skapa ett enhetligt destinationsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amber Askling Bjurgert; Malin Eliasson; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Destination management organisation; DMO-leadership networks; branding; destination image; brand identity; destination marketing; experiencescape; multi-actorperpsective; cooperation.; Destination management organisation; DMO-ledarskapsnätverk; branding; destination image; brand identity; destinationsmarknadsföring; experiencescape; multi-aktörsperspektiv; samarbete.;

  Sammanfattning : Skapandet av en destinations image och varumärke är idag en effektiv positioneringsstrategi. Destinationer lägger fokus på att skapa en attraktiv destination och därmed leverera ett värde till besökaren. LÄS MER

 4. 4. Dubai - störst, högst och lyxigast? -En multimodal kritisk diskursanalys av Dubais officiella turismkonto på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Batan; Emma Rask; [2019]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Instagram; social actors;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a greater understanding of how companies use the social media platform Instagram to represent and promote a place. More precisely, it is of interest to analyze the media production of luxury tourism and how communication tools are applied in order to affect the consumers’ perceptions and increase tourism. LÄS MER

 5. 5. Synergieffekter i fastighetsbestånd : Skapandet av mervärde inom fastighetskluster

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victor Smångs; [2019]
  Nyckelord :Cluster; Destinations; Property developing; Kluster; Destinationer; Fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : En vanlig strategi bland dagens fastighetsbolag är att samla sina bestånd i olika kluster. Demenar att det är fördelaktigt att äga många fastigheter på en plats, istället för att ha ettutspritt fastighetsbestånd. Detta fenomen sägs skapa synergieffekter som ger mervärde förbåde hyresgäst och fastighetsägare. LÄS MER