Sökning: "det civilas principer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden det civilas principer.

 1. 1. Medborgarlöftet - En kvantitativ studie om polisens kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olsson; Maja Wellner; [2020-06-25]
  Nyckelord :Polisen; Facebook; push; pull; interaktion; ryktbarhetens principer; det civilas principer; marknadens principer och produktionens principer;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera vilken sorts kommunikation som dominerar den nationella polisens Facebookinlägg.Teori: Fredriksson och Pallas myndighetsprinciper (2013) samt Mergels (2013) kommunikationsstrategier.Metod: En kvantitativ innehållsanalysMaterial: 500 Facebookinlägg från den svenska polisens nationella Facebooksida. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation för Offentliga Organisationer : Svenska polisens förtroende och legitimitet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Statsvetenskapliga avdelningen

  Författare :Mathilda Jansson; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; legitimitet; new public management; offentlig organisation; Orders of worth; Polismyndigheten; rationalitetsprincip; reform; rättfärdigande; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie om svenska polisens kommunikation under och efter reformen som implementerades 1 januari 2015. Området som avhandlas är legitimitet och förtroende i relation till kommunikationsprocesser för organisationer inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Fredsframtvingande operationer och deras möjligheter till framgång : en studie av manöverkrigföringens principer samt operationerna "Allied Force" (Jugoslavien 1999) och UNOSOM II (Somalia 1993)

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Ulf Högström; [2002]
  Nyckelord :Fredsframtvingande operationer; Manöverkrigföring; Somalia; Jugoslavien 1992-2003; FN; NATO; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar fredsframtvingande operationer och deras möjligheter till framgång.Internationella operationer är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter och i samband med detta ärfredsframtvingande operationer en typ av operationer som svenska förband kan få delta i. LÄS MER