Sökning: "det diskursiva fältet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden det diskursiva fältet.

 1. 1. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
  Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER

 2. 2. Debatten som saknar samförstånd : En diskursanalys av den mediala debatten om Sveriges coronahantering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Andersson; Isa Ek; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Kommunikativt handlande; Giltighetsanspråk; Politisk kommunikation; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur debatten såg ut i media kring Sveriges implementering av Folkhälsomyndighetens strategi för att hindra smittspridningen av Covid-19, varför debatten blev så infekterad och vilka breda diskurser debatten har präglats av genom tillämpning av en diskursanalys. Urvalet utgjordes av 52 artiklar från samtliga tidningar som innehåller utvalda sökord som publicerats i Sverige under tidsperioden 1 februari 2020 till 1 april 2022, då Covid-19 betecknades som samhällsfarlig. LÄS MER

 3. 3. FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christer Rödin; [2021-08-27]
  Nyckelord :omsorg; diskurs; förskollärarstudent; förskola; EduCare;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet? Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska diskursanalys (1992,2010) och används även som analysmetod. LÄS MER

 4. 4. Den mångtydiga mångfalden : En diskursanalys av mångfald i översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Leo Westlin; Felix Holmbom; [2021]
  Nyckelord :mångfald; diversitet; diskurs; diskursanalys; diskursteori; diskursiv kamp; fysisk planering; kommunal planering; översiktsplan;

  Sammanfattning : Mångfald används som ett positivt ledord i den samtida planeringen och kan således ses som ett planeringsideal. Vidare är planeringen mångdisciplinär, inte minst i översiktsplaner. I detta sammanhang öppnar mångfaldsbegreppets mångtydighet upp för olika betydelser och tolkningar. LÄS MER

 5. 5. Kategoriseringens makt : En intersektionell analys av jämställdhetsdiskursen i Kiruna kommuns översiktsplan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Angelica Borg; [2021]
  Nyckelord :intersectionality; gender equality; discourse analysis; discourse theory; comprehensive planning; intersektionalitet; jämställdhet; diskursanalys; diskursteori; översiktsplanering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas en jämställdhetsdiskurs i en kommunal översiktsplan. Den studerade kommunen är Kiruna kommun i Norrbottens län. LÄS MER