Sökning: "det fria valet"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden det fria valet.

 1. 1. Frivillig Revision: Ur ett legitimitetsperspektiv : En studie om intressenters inställning till revision som legitimering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Lilja; Paulina Marklund; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; Mandatory audit; Legitimacy; Stakeholders; Small companies; Frivillig revision; Revisionsplikt; Legitimitet; Intressenter; Mindre företag;

  Sammanfattning : Idag har mindre företag det fria valet att välja mellan användning av revision eller inte. Revisionsplikten avskaffades 2010 då en lagändring genomfördes med målet att kostnadsunderlätta för mindre företag. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kommer först, barnen kommer först och bolagen kommer först!” : En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys av vad som presenteras som framgång i Framgångspodden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriel Börjesson; Daniel Bakran; [2020]
  Nyckelord :framgång Postfeminism Bourdieu Goffman självpresentation podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur framgång presenteras i podcasten Framgångspodden som leds av Alexander Pärleros. Syftet är att undersöka hur framgång presenteras i påannonseringarna av gästerna och vilken bild som kvinnor förmedlar av sig själva i en kontext av framgång. LÄS MER

 3. 3. Det fria skolvalet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Friskolereformen; Decentralisering; Skolmarknad; Social Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsens bakgrund beskrivs framväxten av det fria skolvalet, genom decentraliseringen av skolan, införandet av friskolereformen och skolpengen. Uppsatsens syfte är således att beskriva de bakomliggande faktorer som kan tros bi-dra till elevens val av skola, samt de konsekvenser valet kan innefatta. LÄS MER

 4. 4. Den digitala versionen av “Ingen reklam tack!” - en kvalitativ studie om reklamundvikande och hur användare av annonsblockerare upplever annonser på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Hjort; Josefina Lundh; [2020]
  Nyckelord :Annonsblockerare; Annonser; Reklam; Kontroll; Påträngande; Integritet; Självstyre; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Den digitala versionen av “Ingen reklam tack!” - en kvalitativ studie om reklamundvikande och hur användare av annonsblockerare upplever annonser på internet Seminariedatum: 2020-01-17 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sarah Hjort & Josefina Lundh Handledare: Jayne Jönsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur annonsblockeranvändares behov av kontroll och fria val påverkar undvikande av reklam på internet. Forskningsfråga: Vilken betydelse har självstyre för annonsblockeraranvändare i relation till deras upplevelse av annonser på internet och val att undvika reklam? Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod där primärdata insamlades i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares erfarenheter av barns konflikthanteringsstrategier i den fria leken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Ahvenainen; Therese Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :konflikthanteringsstrategier; fri lek; förskollärare; konflikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Konflikter förekommer överallt och är en del av livet och även en del av barnens vardag på förskolan. Den strategi barn väljer för att hantera en konflikt har betydelse för hur leken fortsätter. Konflikthanteringsförmågan är en viktig del för barns personliga utveckling. LÄS MER