Sökning: "det goda åldrandet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden det goda åldrandet.

 1. 1. Äldres upplevelse av ensamhet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Diana Svantesson; Emelie Vesanen; [2019]
  Nyckelord :ensamhet; äldre; förluster; relationer; upplevelse; social isolering; lidande; hälsa;

  Sammanfattning : Åldrandet leder till förluster av olika slag. Roller förändras och sammanhang försvinner. Nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel kan innebära en begränsning i möjligheten att delta i olika sociala sammanhang. Begränsningar och förlorade sammanhang kan utmynna i en brist på meningsfullhet och till ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Att vara äldre : En diskursanalytisk studie av Aftonbladets bilder av äldre människor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lorentsson; [2016]
  Nyckelord :elderly; old age; resource perspective; misery perspective; social constructionism; discourse; Aftonbladet; äldre; ålderdom; resursperspektiv; eländesperspektiv; socialkonstruktionism; diskurs; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka äldres livssituation och synen på ålderdom. Teori och metod: Studien är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av diskursanalytiska begrepp. LÄS MER

 3. 3. Rummets betydelse för det goda åldrandet - det gemensamma rummet på äldreboende : En kvalitativ studie - obesrvationer och intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johanna Ring; Christina Ingmyr; [2015]
  Nyckelord :äldreboende; självbestämmande; egenmakt; rummet;

  Sammanfattning : Studien vill belysa det gemensamma rummet på ett äldreboende, utifrån de äldres perspektiv. Syftet är att synliggöra den äldres självbestämmande och dess resurser i det gemensamma rummet, samt rummets betydelse för den äldre individen utifrån hur makten ter sig mellan boende och boende, och mellan boende och personal. LÄS MER

 4. 4. Det goda åldrandet : En kvalitativ studie av seniorer i den tredje åldern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Chanelle Yake; Linn Jäderholm; [2011]
  Nyckelord :träffpunkter för seniorer; den tredje åldern; ålderism; det goda åldrandet; socialt nätverk; aktivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen och förståelsen för äldres sociala behov i den tredje åldern för de som besöker träffpunktsverksamheten. För att genomföra studien har en kvalitativ intervjumetod används med fyra seniorer samt två träffpunktsledare. LÄS MER

 5. 5. Äldre och aktivering - Vikten av aktivitet för att uppnå ett gott åldrande.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Fransson; [2010-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom vård och omsorg för äldre är ett av målen att aktivera och socialisera de äldre. Kanske har man emellertid feltolkat vilka behov de äldre har? Det kan vara en fördel att problematisera kring detta genom att även ha teorier som inte fokuserar på att aktivitet är en förutsättning för att kunna uppnå ett gott åldrande i åtanke då vikten av aktivitet undersöks. LÄS MER