Sökning: "det idealiska offret"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden det idealiska offret.

 1. 1. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 3. 3. Ängel eller demon? : Framställningen av minderåriga offer och förövare i mediebevakningen av svenska våldsbrott.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie-Therese Metzen; Isabell Ekström; [2021]
  Nyckelord :idealt offer; ideal förövare; minderåriga; våldsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur svensk media framställer minderåriga som offer och förövare i rapporteringen av våldsbrott där både offret och förövaren utgörs av minderåriga individer. För att kunna besvara studiens syfte används en kvalitativ innehållsanalys där centrala teman i det empiriska materialet uppmärksammas och sedan analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilka utgörs av Nils Christies teori om det ideala offret samt Howard S. LÄS MER

 4. 4. Misshandelns inskränkande konsekvenser : En kartläggning av skillnader i individens begränsning av livsutrymmet efter utsatthet för misshandel, utifrån kön och etnisk bakgrund.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Dehlbom; Aravella Lejonstad; [2021]
  Nyckelord :Misshandel; begränsning av livsutrymme; idealiska offer; etnisk bakgrund; utländsk bakgrund; kön.;

  Sammanfattning : Våldsbrott är ett ständigt aktuellt ämne som ger stora konsekvenser för såväl individ som samhälle. Av dessa brott är misshandelsbrott vanligast i kriminalstatistiken. En framträdande konsekvens av sådana brott yttrar sig i olika former av begränsning av livsutrymmet. LÄS MER

 5. 5. "Tanken har inte slagit honom att detta var något verkligt": En kvalitativ studie av tilltalades förklaringar till sina gärningar i barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Klara Strömdahl; Linda Träff Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Barnpornografibrott; gärningspersoner; ideala gärningspersoner; ideala offer; neutraliseringstekniker; stigma; utnyttjande av barn för sexuell posering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I princip all befattning med barnpornografi är kriminaliserat då detta skildrar olika övergrepp på barn. Utnyttjande av barn för sexuell posering är ett brott likt barnpornografibrott där ett barn förmås att utföra handlingar med sexuell innebörd framför kamera eller andra människor. LÄS MER