Sökning: "det kompetenta barnet"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden det kompetenta barnet.

 1. 1. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 2. 2. Challenging Adamant Norms : An analysis of the portrayal of childhood and gender in the Handbook for Superheroes books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; [2019]
  Nyckelord :children s literature; children; childhood; girlhood; boyhood; barnlitteratur; barn; barndom; flickskap; pojkskap;

  Sammanfattning : Children’s literature is one of many important influences of childhood socialization and teaches children about contemporary society. Therefore, it is important to understand what messages children’s literature convey. LÄS MER

 3. 3. Hörs de tysta barnen i förskolan? : En vetenskaplig essä om de blyga barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albert Witten; [2019]
  Nyckelord :Shyness; quiet; introvert; social skills; socio-cultural; norm-critical; blyghet; förskola; tillbakadragen; social kompetens; kompetenta barn; sociokulturell; normkritisk;

  Sammanfattning : I min uppsats fördjupar jag mig i arbetet kring de som i allmänna ord benämns för blyga barn. Vad innebär det egentligen att vara blyg, är det ett personlighetsdrag som är svårt att ändra på, eller ett tillstånd som behöver bearbetas för att nå utveckling? Eller kan det rentav vara något som är ärftligt och därmed inte påverkbart? Vad innebär blyghet i förskolan för barnet och pedagogen och hur kan pedagoger lyfta de barn som inte syns eller hörs. LÄS MER

 4. 4. Vad sopas under mattan? – en analys av barn- och vuxenrelationen i Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Jåfs; [2019]
  Nyckelord :Sara Lövestam; Per Gustavsson; barn-och vuxenrelationen; Under mattan; det kompententa barnet; närläsning; ikonotext;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan (2018). Bilderboken är skriven utifrån det idiomatiska uttrycket "att sopa något under mattan" och den illustrerar vad som faktiskt händer, bokstavligt talat, om vi sopar in allt möjligt under mattan. LÄS MER

 5. 5. Barns möjlighet att utveckla sin identitet i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver arbetet med att stärka barns identitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alma Park; Hanna Wennblom; [2019]
  Nyckelord :Identitet; det kompetenta barnet; de försiktiga barnen; förskollärare; arbetssätt; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att ge alla barn i förskolan möjlighet att stärkas i sin identitet.  Frågeställningarna som arbetats fram utifrån studiens syfte är: Hur reflekterar förskollärare kring sitt arbete med barns identitetsutveckling i förskolan? Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att lyfta fram alla barns kompetenser? För att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ metod med enskilda semistrukturerade intervjuer tillämpats. LÄS MER