Sökning: "det normala åldrandet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden det normala åldrandet.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid vård av äldre personer med urininkontinens – en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Andersson; Frida Carlström; [2020]
  Nyckelord :Geriatrik; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; urininkontinens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 - 40 procent av personer över 65 år uppskattas ha besvär med urininkontinens och det förekommer felaktiga uppfattningar om att det är en del av det normala åldrandet. Urininkontinens kan påverka den drabbade äldre personens fysiska, sociala och psykosociala hälsa med nedsatt livskvalitet som följd. LÄS MER

 2. 2. God munhälsa och munvård hos äldre personer på särskilt boende; kunskap, attityd och utbildning bland vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Folake Christine Amoran; Aklilu Mekonnen; [2018]
  Nyckelord :Attitude; Care; Education; Knowledge; Nursing home; Nursing staff; Older people and Oral care.; Attityd; Kunskap; Munvård; Omvårdnad; Särskilt boende; Utbildning; Vårdpersonal och Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med det normala åldrandet försämras kroppens funktion, vilket gör att flera äldre behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad såsom munvård. Studier har visat att munvård hos äldre på särskilt boende är ofta bristfällig, med munhälsoproblem till följd, därför behöver kunskap och attityd kring munhälsa sammanställas. LÄS MER

 3. 3. Partnernas upplevelser av att leva med en person med demenssjukdom. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arbnesha Myrta; Martina Smoljan; [2017]
  Nyckelord :husband wife; dementia; sense of coherence; the literature review.; make maka; demens; känsla av sammanhang; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för olika symtom och förändringar i hjärnan. Det är förknippat med stigande ålder men tillhör inte det normala åldrandet. Det finns inget botemedel mot demens endast symtomlindrande behandling. Demensdiagnosen påverkar inte bara individen med demenssjukdom utan även hens partner. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder för att förebygga malnutrition hos äldre : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Lena Blomstrand; Magdalena Johansson; [2011]
  Nyckelord :malnutrition; nutrition; prevention; äldre;

  Sammanfattning : Det normala åldrandet samt kroniska sjukdomar påverkar individens näringstillstån, förmågan att inta mat och kan leda till malnutrition. Malnutritionstillstånd har samband med ökad risk för funktionsnedsättning och död. Syftet med denna studie var att beskriva åtgärder för att förebygga och behandla malnutrition hos äldre. LÄS MER

 5. 5. "De anhörigas sjukdom" : Anhörigas uplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Hanna Arturén; Patricia Rotter Snygg; [2009]
  Nyckelord :demens; alzheimers sjukdom; anhöriga; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Med stigande ålder sker biologiska förändringar som innebär förlust av förmågor. Detta brukar kallas det normala åldrandet. Demens däremot innebär inte ett normalt åldrande. LÄS MER