Sökning: "det professionella uppdraget"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden det professionella uppdraget.

 1. 1. Digitalisering i förskolan ur ett multimodalt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Hansson; Mallak Amad; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalisering; lärplattor; multimodalt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vad digitaliseringen i förskolan innebär och hur den fungerar i praktiken. Vi vill försöka klargöra hur uppdraget om digitaliseringen i läroplanen ska bli relevanta för all personal i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Skuldsamhället : En studie om statstjänstemännens samhällsuppdrag och praktiska arbetsvillkor på Kronofogden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :André Holm; [2020]
  Nyckelord :Kronofogdemyndigheten; samhällskontrakt; skuldsamhälle; idealtyp; system; livsvärld; rationalisering; förkroppsliganden.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en djupare förståelse för statstjänstemännens arbete på Kronofogden och till den övergripande samhälleliga diskursen om skuld, genom att undersöka hur praktikerna på myndigheten upplever och handlar i sin tjänsteutövning. Studiens empiri utgörs av intervjuer med tjänstemännen och deltagande observation. LÄS MER

 3. 3. “​Skolan är obligatorisk och därav är det skolan som vi ska stötta​” : En kvalitativ studie om sex fritidslärares uppfattningar som uttrycks om vad det innebär att vara fritidslärare i den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Agnes Andersson; Jennifer Mokko; [2020]
  Nyckelord :Fritidslärare fritidslärares uppfattningar; kompetens; obligatoriska skoldagen; roll; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Fritidslärarna trädde officiellt in i skolans verksamhet på 1990-talet och fick allt fler skolrelaterade arbetsuppgifter. Fritidspersonal ansåg att det fanns otydligheter i uppdraget och hade svårt att förklara sin professionella kompetens. LÄS MER

 4. 4. Rektorn, rastverksamheten och fritidslärarens profession : En kvalitativ studie av rektorns syn på fritidlärarens roll vid planering och genomförande av en strukturerad och meningsfull rastverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Sellfors; [2019]
  Nyckelord :planning time; recess activity; school-age educare teacher; principal; rastverksamhet; fritidslärare; rektor; planeringstid;

  Sammanfattning : Utifrån sitt professionella uppdrag blir fritidsläraren ofta den som får ansvara och planera för rastverksamheten i dagens skola. Bakgrunden och tidigare forskning till min studie lyfter fram rastens betydelse som en etablerad del av skoldagen, behovet av planeringstid för rastverksamhet och hur planeringen anpassas till det pedagogiska uppdraget. LÄS MER

 5. 5. Fem tysta minuter : En vetenskaplig essä om olika perspektiv på ordningskultur under måltider i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Arkelid; Eva-Lie Johansson; [2019]
  Nyckelord :five minutes of silence; educational meal; authoritarian leadership; democratic leadership; children s perspective; adult perspective; order culture.; Nyckelord: fem tysta minuter; pedagogisk måltid; auktoritärt ledarskap; demokratiskt ledarskap; barnperspektiv; vuxenperspektiv; ordningskultur.;

  Sammanfattning : ”Fem tysta minuter” är en vetenskaplig essä som handlar om olika metoder för att skapa ordning under måltider i skolan. Framförallt undersöker den mellanmålet som är en vardaglig del av det fritidshemspedagogiska uppdraget. LÄS MER