Sökning: "det strukturella perspektivet i socialt arbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden det strukturella perspektivet i socialt arbete.

 1. 1. "Jag har inte utbildat mig i 3,5 år för att sitta vid en dator, jag vill träffa människor" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefin Nilsson; Cecilia Hedemalm; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; financial aid; social work; social worker; Digitalisering; ekonomiskt bistånd; socialt arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av hur digitaliseringen har förändrat arbetet inom ekonomiskt bistånd. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från samma kommun där verksamheten nyligen genomgått en digitaliseringsprocess. LÄS MER

 2. 2. ”Jag begränsade mig inte utan omgivningen begränsade mig” : En kvantitativ undersökning om Döv, döv eller hörselskadades påverkan av samhällets konstruktioner av Döva.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristina Granqvist; Vanessa Lopez Edlund; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; Döv; Dövhet; hörselskada; teckenspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om Döva, döva och hörselskadade upplever att de blir diskriminerade utifrån samhällets rådande struktur. En kvantitativ metod har tillämpats i studien och det empiriska materialet har samlats in genom en webbenkät. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta strukturellt : Med världen som arbetsfält

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Lind; Rebecca Zakrison; [2013]
  Nyckelord :International social work; Stuctural approach; Macro; Social development; Strukturellt arbete; Internationellt socialt arbete; Socionom; Social mobilisering; Makt; Globalisering; Systemteori; Utvecklingsland; Makro; Bistånd; Utveckling;

  Sammanfattning : Allt fler socialarbetare väljer idag att åka ut i världen för att arbeta med olika projekt. Det internationella perspektivet är av stor relevans för socialt arbete då globaliseringen av världen gör länder allt mer beroende av varandra och sociala problem kräver internationella lösningar. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsarbetslöshet : ”En studie om det arbetasmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa Englén Berglöf; [2012]
  Nyckelord :ungdomsarbetslöshet; Jobbgaranti för ungdomar; individualiseringen; den nya arbetsmarknaden och anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och lösningar på problematiken. Syftet är vidare att sätta dessa beskrivningar i relation till och förklara dem utifrån de strukturella förutsättningar som präglar den rådande arbetsmarknaden såsom det skildras i litteraturen. LÄS MER

 5. 5. I våldets grepp. : En litteraturöversikt om vilka teoretiska perspektiv det finns om varför en kvinna stannar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Senada Sacic; Sanam Safaie; [2008]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; litteraturöversikt; det individualpsykologiska perspektivet; det strukturella könskullturella perspektivet; det socialpsykologiska perspektivet; Sverige;

  Sammanfattning : 16 kvinnor dör varje år på grund av våld i hemmet och enligt undersökningen Slagen Dam har varannan kvinna sen sin 15-årsdag blivit utsatt för någon form av våld av en närstående man. Trots dessa siffror är mörkertalet för antalet kvinnor som utsätts för våld i hemmet fortfarande väldigt stort. LÄS MER