Sökning: "det symboliska"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden det symboliska.

 1. 1. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 2. 2. Den mångfasetterade Guden : Att inte begränsa Gud

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2020]
  Nyckelord :Nicholas Cusanus; Människa; Jonna Bornemark; Axel Herrlin; Egil W. Wyller; Birgit Helander; Iris Wikström; Metamorfos; skolastik; Immanuel Kant; Jean Baudrillard; Simulacra; Simulation; Psykologi; Epistemologi; Kunskapsteori; Strukturalism; Teologi; Gud.;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som tar sig an, på ett semantiskt sätt, ordet Gud och människors syn på vad ordet Gud har för betydelse. Genom att göra en idéanalys av Jonna Bornemarks analys av Nicolas Cusanus för att se om detta kan vara en väg för att ge en mera mångfasetterad bild och värde av ordet Gud och gudsbilden till den scientistiska människan i Sverige. LÄS MER

 3. 3. I det goda bor det onda : En kvalitativ studie om sockerkonsumtion och ohälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Karin Valsberg; Lovisa Hilberts; [2020]
  Nyckelord :Socker; Konsumtion; Vanor; Förhållningssätt; Attityder;

  Sammanfattning : I det goda finns det onda. Den här studien handlar om balansen mellan den njutning och den olust som kan sättas i relation till konsumtion av de sötsaker som vi så ofta trånar efter. Syftet med den här studien är att undersöka normer och föreställningar som omgärdar sockerätande i relation till begreppet ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Hertsön, ett stigmatiserat bostadsområde : en fråga om tolkningsföreträde, förhållningssätt och motstånd

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Norrman; [2020]
  Nyckelord :territorial stigmatization; Wacquant; marginality; classification struggles; Hertsön; Sweden; territoriellt stigma; Wacquant; marginalitet; klassificeringskamp; Hertsön; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar uppkomsten, konsekvenserna och bemötandet av territoriellt stigma som konceptualiserat av Loïc Wacquant (2008b) hos invånare bosatta på Hertsön, ett bostadsområde som ibland omnämns genom stigmatiserande termer som ”ghetto” eller ”problemområde”. Syftet är att använda Hertsön som fall i undersökningen av territoriellt stigma och hur det tar sig uttryck i ett bostadsområde som i en svensk kontext kännetecknas av en viss grad av marginalisering. LÄS MER

 5. 5. Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Siri McGarvey; Amanda Hansson Olivius; [2020]
  Nyckelord :Identitet; Konsumtion; Konsumtionsbeteende; Livsmedel; Kunskap; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet. Universitet: Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap Kurs: KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen VT 2020 Syfte: Syftet med detta arbete är att studera individers konsumtion och icke-konsumtion av livsmedelsprodukter ur ett identitetsperspektiv. LÄS MER