Sökning: "detaljeringsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet detaljeringsgrad.

 1. 1. VR som verktyg i kommunal fysisk planering av offentliga platser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Max Nilsson; [2018]
  Nyckelord :VR; virtual reality; fysisk planering; Jan Gehl; kommunal planering; offentliga platser; 3D;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället är igång och Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara i spetsen för utveckling och innovation inom området. Efterfrågan på digitala lösningar är stor bland befolkningen och satsningar görs i de flesta branscher. LÄS MER

 2. 2. Prestandabaserad Parametrisk Arkitektur : - en fallstudie i utformning av lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sverker Dahlblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem. LÄS MER

 3. 3. BIM I TOTALENTREPRENAD: PROJEKTERINGENS INFORMATIONSLEVERANSER FÖR PRODUKTIONENS GRUNDLÄGGNING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Frans Lindell; [2017]
  Nyckelord :BIM; building information modelling; process mapping; IDM; information delivery; LOD; level of detail; level of development; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; processkartläggning; IDM; informationsleverans; LOD; detaljeringsnivå; utvecklingsnivå;

  Sammanfattning : Syfte: Byggsektorn karaktäriseras av att till stor del bestå av temporära projektorganisationer med mycket samarbete mellan discipliner men utan någon vidare processkontinuitet mellan de unika projekten. Det finns ett stort fokus på tid och omedelbar handling som en del av aktörernas referensram och varje aktivitet och nytt arbetssätt bör ge omedelbara fördelar i form av tidsvinster och effektivare utförande för att villigt accepteras. LÄS MER

 4. 4. Bild- och punktmolnsbaserad 3D-modellering : Från datainsamling till visualisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Fredrik Larsen; Markus Gruvberg; [2017]
  Nyckelord :Bildbaserad 3D-modellering; laserskanning; fotogrammetri; byggnadsdokumention; 3D-geodata; BIM;

  Sammanfattning : Intresset för och användningen av 3D-modeller har de senaste åren haft en uppåtgående trend, samtidigt har teknikerna för att skapa dem blivit fler. Utöver krav på noggrannhet läggs även fokus på nytta och funktion, vilket bestämmer kostnad och detaljeringsgrad av 3D-modellen. LÄS MER

 5. 5. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER