Sökning: "detaljplan stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden detaljplan stockholm.

 1. 1. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 2. 2. Att säkra rätten för den befintliga tunnelbanan : En studie av för- och nackdelar med möjliga rättighetslösningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Elsa Einarsson; Helena Wallenrud; [2021]
  Nyckelord :metro; real property rights; three dimensional property; 3D property; easement; detailed development plan; plan provisions; tunnelbana; rättighetsupplåtelse; tredimensionell fastighet; 3D-fastighet; servitut; detaljplan; planbestämmelser;

  Sammanfattning : Den fastighetsrättsliga situationen för Stockholms befintliga tunnelbana är idag splittrad med många olika typer av rättigheter och där det i många fastigheter helt saknas rättighet. Det kan leda till problem i samband med exempelvis köp och underhållsarbeten. LÄS MER

 3. 3. Markåtkomst för bredband via fiber : Vilken rättighetsupplåtelse föredrar bredbandsutbyggare?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jillersberg; [2021]
  Nyckelord :access to land; optical fibre; broadband; legal rights; Usufruct contract; utility easement; markåtkomst; fiber; bredband; juridiska rättigheter; markavtal; ledningsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilken rättighetsupplåtelse olika bredbandsutbyggare föredrar att använda för att ordna markåtkomst för bredband via fiber. Mer specifikt undersöks i arbetet om valet av rättighetsupplåtelse skiljer mellan olika typer av bredbandsutbyggare och/eller i områden inom och utanför detaljplan. LÄS MER

 4. 4. Dialog före samråd i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Hedström; [2021]
  Nyckelord :Dialog; Consultation; Influence; Affected Parties; Participation; Partaking; Information; Anchoring; Dialog; samråd; inflytande; sakägare; delaktighet; deltagande; information; förankring;

  Sammanfattning : I detaljplaneprocessen som regleras enligt plan- och bygglagen, PBL ställs kvar på samråd. Syftet med samrådet är att samla information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i detaljplaneskede och i genomförandeavtal : Regleringar av sociala värden genom metodverktyg, avtal och bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Lucas Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien granskar behovet av en konkretisering av begreppet social hållbarhet för att vägledning på strategisk nivå ska kunna genomföras. Vidare analyseras olika former av övergripande systematik som kan säkerställa ett likartat utfall gällande den sociala hållbarheten. LÄS MER