Sökning: "development of motor skills"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden development of motor skills.

 1. 1. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens syn på fysisk aktivitet för barn i åldrarna 1-3 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how preschool teachers look at and promote physical activity in preschool with children 1-3 years. A qualitative approach in the form of group interviews has been used in the survey. Qualitative content analysis has been used to analyse the interviews. LÄS MER

 2. 2. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER

 3. 3. "Att skriva för hand är ett vinnande koncept men digitala verktyg är ju elevernas framtid" : En studie om lärares uppfattningar och deras skrivundervisning utifrån skrivande för hand samt med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sanda Sköld; [2019]
  Nyckelord :Writing instruction; digital tools; writing by hand; preceptions; Skrivundervisning; digitala verktyg; skrivande för hand; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar lärare har om en skrivundervisning där digitala verktyg samspelar med skrivande för hand. Vidare undersöks även hur digitala skrivverktyg respektive skrivande för hand används i skrivundervisningen och slutligen är studiens syfte att jämföra lärares uppfattningar med befintlig forskning. LÄS MER

 4. 4. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Sammanfattning : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppmuntran till fysiks aktivitet : En kvalitativ interjuvstudie om hur utemiljön och närmiljön används för att stimulera fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Victoria Torgin; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; motor skills; development of motor skills; neighborhood; outdoor environment.; Fysisk aktivitet; motorik; motorisk utveckling; närmiljö utemiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger upplever att de stimulerar barns fysiska aktivitet på förskolan med fokus på utemiljön. Metoden som användes i denna studie var kvalitativa interjuver där totalt sex pedagoger intervjuades på fyra olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är Reggio Emilia. LÄS MER