Sökning: "development of reading comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden development of reading comprehension.

 1. 1. Att läsa och förstå : En kvalitativ studie som fokuserar på hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; reading; reading comprehension strategies; development of reading comprehension; Läsförståelse; läsning; läsförståelsestrategier; utveckling av läsförståelse;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning. Sveriges resultat i PISA (2015) visar att läsförståelsen går att utveckla. För att öka PISA-resultaten krävs det att svenska lärares kompetens inom läsförståelse stärks. LÄS MER

 2. 2. ”Läsförståelse är nyckeln i alla ämnen” : En kvalitativ studie om hur lärare i grundskolans årskurs 1–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grades 1-3; reading comprehension; reading strategies; teaching; common learning; Årskurs 1–3; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisning; gemensamt lärande;

  Sammanfattning : Enligt rapporter från Progress in Reading Literacy Studies [PIRLS] har de svenska elevernas för­måga att läsa och förstå text försämrats sedan 2001. Resultatet från 2016 visar dock en ökad förmåga hos eleverna. Aktuell forskning visar på vikten av att lärare undervisar i läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i undervisning : En kvalitativ studie om lärares beskrivningar av sitt arbete med högläsning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eleonor Licht; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; text; development; strategies; teacher; students; högläsning; text; utveckling; strategier; lärare; elever;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet högläsning där syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 1 beskriver sitt arbete med högläsning i undervisning. Undersökningen är kvalitativ där fem lärare har deltagit genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Läsutveckling i förskoleklass och årskurs 1 : En kvalitativ studie om lärares kunskap i förhållande till teori om elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Fredriksson; Jessica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Pupils reading development; teacher’s perspective; The Simple View of Reading; decoding; linguistic comprehension; reading ability; reading; Elevers läsutveckling; lärarperspektiv; The Simple View of Reading; avkodning; språkförståelse; läsförmåga; läsning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att undersöka hur verksamma lärares erfarenhetsbaserade kunskaper om elevers läsutveckling i både förskoleklass och årskurs 1 förhåller sig till teorin A Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990). Vidare undersöktes också hur lärarna stödjer elever som har svårigheter i läsningen och hur lärarna konstatera att en elev kan läsa. LÄS MER

 5. 5. Explicit Reading Strategy Instruction and its Effect on Reading Comprehension Processes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; David Jansson; [2019]
  Nyckelord :strategic reading; reading comprehension; reading processes; explicit instruction; English language learners; ESL EFL; teaching studies;

  Sammanfattning : This synthesis investigates the process of reading in a second or foreign language, focusing on English as an educational subject. Second language learning theories, methods and relevant teaching studies concerning reading abilities have been reviewed to shed light on how teachers can approach teaching reading to ESL- and EFL-learners. LÄS MER