Sökning: "development of reading comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden development of reading comprehension.

 1. 1. Läsintresse och skrivutveckling : En studie av samband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Hunesjö; [2020]
  Nyckelord :reading interest; writing development; reading test; writing test; interviews; läsintresse; skrivutveckling; lästest; skrivtest; intervjuer;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om vilka samband som kan urskiljas mellan barns läsintresse och skrivutveckling. Har de barn som gillar att läsa mycket böcker någon fördel i sin skrivutveckling jämfört med de barn som läser betydligt mindre? Tidigare forskning visar att läsa och skriva är nära sammankopplade och det återspeglas även av resultatet som framkommit i denna studie. LÄS MER

 2. 2. Lässtrategier i matematikundervisningen : En studie om lärares arbete med matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Widen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Text task; Reading comprehension; Reading strategies; Reciprocal teach-ing; Transactional strategies instruction; Concept-oriented reading instruction.; Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse; Lässtrategier; Reciprok undervisning; Trans-aktionell strategiundervisning; Begreppsorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Text information is frequently found in mathematics education. For students to gain an understanding of how to handle the text tasks, a competent teacher is required to provide the students with different kinds of tools to read mathematical text problems. LÄS MER

 3. 3. Multimodalt lärande -en kunskapsöversikt om betydelsen av bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2020]
  Nyckelord :Bild; Lärandeprocesser; Multimodalitet; Utveckling; Språkutveckling; Undervisning; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : I föreliggande kunskapsöversikt behandlas betydelsen av multimodalt lärande, bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling. Materialet är grundat på 10 artiklar skrivna av forskare i bland annat Norge, Sverige, Taiwan, Korea, Kina, Tyskland och USA. Artiklarna är peer-reviewed och publicerade online. LÄS MER

 4. 4. Lärarpersektiv på lässtrategier : En intervjustudie om undervisning i lässtrategier i årskurs 7–9

  Master-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carin Stegå; [2020]
  Nyckelord :Lässtrategier; läsförståelsestrategier; läsförståelse; undervisning;

  Sammanfattning : The present thesis aims to investigate how seven teachers of Swedish in the compulsory school´s later years’ experience and describe the use of reading comprehension strategies in teaching, the difficulties that may arise and the knowledge the teachers have of reading comprehension strategies. The purpose is to explore which models’ teachers use in their teaching as well as how reading strategies are integrated. LÄS MER

 5. 5. The Effectiveness of Reading and Listening to Children’s Literature on English L2 Reading Comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oscar Walldén; Vendela Grahm; [2020]
  Nyckelord :children’s literature; ESL; EFL; primary education; reading comprehension;

  Sammanfattning : This study investigates the effectiveness of children’s literature on English reading comprehension in an L2 classroom context. Children’s literature has a major part in teaching L1 in Swedish primary schools, and although it is a trustworthy method in developing reading comprehension skills, it is not used to any great extent in the English education. LÄS MER