Sökning: "deweys inflytande idag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden deweys inflytande idag.

  1. 1. John Deweys filosofi : En tolkning av John Deweys pedagogiska filosofi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Max Joakim Mouritzen Jensen; [2006]
    Nyckelord :Dewey; pragmatism; sanningsteori; utbildningens demokratifunktion; mänsklig verksamhet; kunskap;

    Sammanfattning : John Dewey föddes år 1859, samma år som Charles Darwin bröt ny mark för människan genom sin Theory of Species. Genom Darwin skulle grunden för det kollektiva mänskliga tänkandet och förståelsen av oss själva aldrig förbli detsamma. LÄS MER