Sökning: "diagnos fördelar nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden diagnos fördelar nackdelar.

 1. 1. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar-- Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen. --Teoretisk förankring-- Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av omeprazolbehandling vid magsår hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lina Bogren; [2015]
  Nyckelord :gastric ulcer syndrome; magsår; omeprazol; behandling; häst; stomach ulceration; omeprazole; treatment; horse; equine;

  Sammanfattning : Diagnosticering av magsår hos häst har blivit allt vanligare de senaste åren med en förekomst på hela 90% inom vissa grupper. Alla hästar, oavsett ras och ålder, kan utveckla magsår men det är däremot inte alla hästar som uppvisar kliniska symtom. LÄS MER

 3. 3. Diagnostik av Encephalitozoon cuniculi hos kaniner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophie Dahl; [2015]
  Nyckelord :Encephalitozoon cuniculi; encephalitozoonos; kanin; diagnostik; encephalitozoonosis; rabbit; diagnosis;

  Sammanfattning : Encephalitozoon cuniculi är en obligat intracellulär parasit som orsakar sjukdomen encephalitozoonos hos kaniner. Infektion kan även ses hos människor och parasiten är därmed zoonotisk. E.cuniculi-infektion sker via intag eller inhalation av sporer, överföring in utero eller okulär överföring. LÄS MER

 4. 4. Diagnos ADHD-Hjälpa eller stjälpa? : En kvalitativ intervjustudie med fem skolpsykologer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Haggärde Kristian; Johannes Wingren; [2014]
  Nyckelord :ADHD; Psykologer; BUP; skolpsykologer; Diagnostisering ADHD; adhd; damp; autism; feldiagnostisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur barn med ADHD blir diagnostiserade, samt om det är positivt för ett barn att få diagnosen ADHD.Frågeställningar:Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet vid diagnostisering av ADHD från skolpsykologs synvinkel?Vilka för- och nackdelar finns det för ett barn att få diagnosen ADHD? MetodStudien har genomförts med hjälp av en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Diagnoserna ADHD/DAMP, deras betydelse för det enskilda barnet och den pedagogiska verksamheten : Fördelar respektive nackdelar med diagnostisering av barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap;

  Författare :Stina Sandqvist; Sara Smedborn; [2014]
  Nyckelord :Diagnostisering; ADHD DAMP; Barn; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att titta närmare på diagnoserna ADHD/DAMP, vilken betydelse den kan ha för det enskilda barnet samt för den pedagogiska verksamheten. För att få en djupare inblick utfördes fem stycken kvalitativa intervjuer där frågorna var halvstrukturerade. LÄS MER