Sökning: "dialekt enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden dialekt enkät.

 1. 1. Teaching and Assessing Student's Accents : The Challenge of Working with the Multitude of Accents in the English-Speaking World

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klevskog; [2019]
  Nyckelord :World English; Teaching; Oral assessment; Swedish learners; Teachers; Accents; Upper secondary school;

  Sammanfattning : Today, English is a world language and more English accents have appeared. Today it is more difficult to teach English in Sweden due to the fact that we do not know when, where or how we are going to use English in the future. LÄS MER

 2. 2. Attityder till värmländsk dialekt : En dialektologisk studie angående värmlänningars attityder till den egna dialekten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Oscar Lidström; [2018]
  Nyckelord :Dialekt; attityd; kön; ålder; Värmland;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken attityd värmlänningar har till den egna dialekten på allmän och lokal nivå. Den allmänna nivån handlar om hur respondenterna ser pådialekten i stort, medan den lokala nivån behandlar frågor kring de lokala varieteter som finns inom landskapet Värmland. LÄS MER

 3. 3. "Någon som pratar göteborgska är den goaste personen i världen" : En kvalitativ studie om gymnasiungdomars attityder till talspråklig varietet.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Sävhage; Ylva Degerman; [2017]
  Nyckelord :attityd; dialekt; talspråklig varietet; grupptillhörighet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks medvetna och omedvetna attityder till dialekter hos 35 gymnasieelever i norra Halland. Uppsatsen undersöker även hur dessa attityder kan ha uppkommit och vilka sociala konsekvenser attityder till dialektal variation medför. LÄS MER

 4. 4. Vi har ingen direkt dialekt : En kvantitativ undersökning av attityd till den egna dialekten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Blidstam; [2016]
  Nyckelord :Dialekt; enkät; landskap; attityd; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökningen är att jämföra attityd till den egna dialekten beroende på var man kommer ifrån och vilken dialekt som talas på orten man växte upp. För att undersöka har följande frågeställningar använts: Hur skiljer sig attityden till den egna dialekten mellan olika områden och spelar faktorer som om informanten bor kvar på orten eller ej och om föräldrarna har samma uppväxtort någon roll? Även frågan om vilken skillnad i attityd till den egna dialekten i jämförelse med tidigare forskning kring attityder till olika dialekter kommer besvaras. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkslärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisning : En kvantitativ undersökning utifrån två aspekter: kursplan och lärarattityd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Persson; [2015]
  Nyckelord :dialekt; språkliga varieteter; svenska som andraspråk; svenska som andraspråkslärare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa kursplaners och lärarattityders påverkan på andraspråkslärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen. Frågeställningarna är uppdelade i utifrån syftets två aspekter och är formulerade på följande sätt: Hur påverkar kursplaner lärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen? samt Hur påverkar lärarattityder lärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen? Undersökningen består av en surveyundersökning och materialet samlades in genom en webb-baserad enkät. LÄS MER