Sökning: "dialog i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden dialog i förskolan.

 1. 1. Bidrar planerad högläsning till dialogskapande i förskolan? : En kvalitativ studie om dialoger som skapas under en planerad högläsningssituation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Winberg Ebba; Knutsson Emma; [2021]
  Nyckelord :Reading aloud; preschool; children; educator; planned reading aloud; dialogue; e-book; physical book; dialogism; responsiveness; addressivity.; Högläsning; förskola; barn; pedagog; planerad högläsning; dialog; e-bok; fysisk bok; dialogism; responsivitet; adressivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om det dialogskapande som kan ske under planerade högläsningssituationer i både fysisk bok men även i e-bok.För att få skapa en större kunskap om dialoger under planerade högläsningssituationer samt hur barn skapar sitt egna aktiva deltagande via dialog används följande frågeställningar: Hur visar sig dialogen mellan pedagog och barn vid planerad högläsning via en fysisk bok och via e-bok? Hur skapar pedagogerna ett aktivt deltagande genom dialog hos barnen i planerad högläsning? För att få svar på forskningsfrågorna har empiri samlats in via ljudinspelningar av planerade högläsningssituaioner fyra med e-bok och fem med fysisk bok. LÄS MER

 2. 2. Leksaker som tillåter barn att utforska känslor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Lina Sjölander; [2021]
  Nyckelord :leksak; emotionell kompetens; utforska känslor; barns emotionella utveckling; kommunicera genom lek; grundkänslor; primära känslor; kommunikation; pedagogisk leksak;

  Sammanfattning : Mitt mål är att jobba med ett produktkoncept mot förskolan och skapa en leksak som välkomnar utforskande av känslor. Min önskan är att pedagoger och barn medvetet ska använda leksaken till att öppna upp dialog om känslor. LÄS MER

 3. 3. Barns icke-verbala kommunikation i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av arbete med barn i förskolan som inte har ett verbalt språk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Benazic; Shumaila Kiran; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; Kommunikation; lek; lärande; lärmiljö; samspel; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i förskolan som inte har ett verbalt språk. Våra forskningsfrågor är: Hur arbetar förskollärarna med barn som inte har ett verbalt språk i förskolan, hur organiserar förskollärarna den språkliga lärmiljön för att främja dessa barns språkutveckling och vilka erfarenheter har förskollärarna när det gäller betydelsen av barnens samspel med andra för deras språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Föräldrasamverkan under pandemin : En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares perspektiv på samverkan och kommunikation under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mirelle Lundkvist; Jessica Lilja; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Samverkan; Pandemi; Kommunikation; Digitalisering; Föräldrar; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet var att utveckla en djupare förståelse för de förändringar som pandemin medfört gällande föräldrasamverkan och kommunikation mellan förskolan och hemmet utifrån ett förskollärar- och vårdnadshavarperspektiv. Studien utgår från en kvalitativ ansats där fem förskollärare och fem vårdnadshavare intervjuats. LÄS MER

 5. 5. "Att ge en röst till barnen" : Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefine Andersson; Amanda Tällberg; [2020]
  Nyckelord :Documentation; influence; participation; preschool; preschool teacher; pedagogical documentation.; Delaktighet; dokumentation; förskola; förskollärare; inflytande; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Studien har utgått från den sociokulturella teorin och för att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. LÄS MER