Sökning: "dialogic book reading"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden dialogic book reading.

 1. 1. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER

 2. 2. Demokratiteoretisk analys av läromedel i Samhällskunskap : En kvalitativ studie om det demokratiteoretiska innehållet i läromedel för Samhällskunskap 1a1 och 1b under GY-2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Niklas Ahlström; [2013]
  Nyckelord :democratic education; democratic theory; Civic Education; educational materials; ideal democratic models; intentional approach; demokratiundervisning; demokratiteori; Samhällskunskap; läromedel; läroböcker; demokratiteoretiska ideal modeller; medvetet förhållningsätt;

  Sammanfattning : This qualitative study is done with the purpose of creating understanding for the theoretical democratic content in educational materials for Civic Education courses 1a1 and 1b during GY-11, so teachers create an intentional approach when using educational materials in their democratic education. This was motivated as important considering the reduction in obligatory Civic Education for the vocational programs. LÄS MER