Sökning: "dialogmöten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet dialogmöten.

 1. 1. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
  Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation, deltagande och dialog : En undersökning av svenska kommuners syn på medborgardialog

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Isabelle Törnhult; [2015]
  Nyckelord :Public participation; communication; dialogue; influence; digital tools; urban planning; planning process; Medborgardeltagande; kommunikation; dialog; inflytande; digitala verktyg; samhällsplanering; planprocess.;

  Sammanfattning : Intresset för medborgardialog och medborgardeltagande ökar och många kommuner önskar utöka och förbättra sin kommunikation med medborgarna. För att öka inflytandet och förbättra medborgardialogen är det viktigt att involvera medborgarna i ett tidigt skede i planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivares erfarenheter av patientnämndens arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva Larsson; [2013]
  Nyckelord :systemteori; ; patientsäkerhet; vårdkvalitet; kommunikation; organisationskultur; återkoppling; kvalitetsförbättring; hälso- och sjukvårdsadministration;

  Sammanfattning : För att öka kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården är patientnämnderna ett betydelsefullt hjälpmedel. Kontakter mellan patientnämnden och vårdverksamheterna sker exempelvis genom återkoppling av patienters åsikter om sina kontakter med vården. LÄS MER

 4. 4. Intressentdialog - exempel från ett skogsbolags lokala relationsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ksenia Boldinyuk; Heli Hirsch; [2006]
  Nyckelord :dialog; intressent; public relations; symmetri; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar med intressentdialog i praktiken - i vilka former och med vilka syften detta kan ske. Genom att studera företagets lokala dialogmöten önskar vi skapa fördjupad förståelse för dialogfenomenet ur sändar- och mottagarperspektiv. LÄS MER