Sökning: "dialogmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet dialogmetoder.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom svenska börsnoterade företag : Med fokus på intressentdialogen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sofie Nordmark; [2018]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder dialogue; identification; prioritization; involvement; impact; GRI; Swedish listed companies; hållbarhetsredovisning; intressentdialog; identifiering; prioritering; involvering; inverkan; GRI; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Företags intressenter ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete, där de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är i centrum. För att företag ska kunna visa att de fullföljer ansvaret kring arbetet med hållbarhet, upprättar företagen en hållbarhetsredovisning, där främst riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) används. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsdialog i stadsutvecklingsprojekt - Att som kommun engagera och kommunicera med ungdomar som målgrupp i samband med stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Elsa Jensen; [2017]
  Nyckelord :Ungdomsdialog; stadsutveckling; kommun; stadsbyggnadskontor; stadsdelsförvaltning; ungdomar; delaktighet; involvering; engagemang; kommunikation; strategi; dialogmetoder; beslutsfattande; effektivitet; utvärdering; medborgardialog;

  Sammanfattning : Studien syftar till att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Barns bilder av staden : Minecraft, preferenser och lek

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Eva Karlsson; [2015]
  Nyckelord :barnperspektiv; minecraft; kommunikation; stadsbilder; perception; medborgardialog;

  Sammanfattning : Barnperspektivet inom fysisk planering har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna, och då barns åsikter om miljöer har visat sig vara viktiga men svåra för planerare att tolka testas ständigt nya dialogmetoder för att kommunicera med barn. De senaste åren har datorspelet Minecraft börjat användas för detta, där barnen själva får visualisera och gestalta sina stadsbilder. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars deltagande i samhällsplaneringen : Dialogmetoder och dialogstrategier för att öka ungdomars involvering i Ockelbo kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Asmah Ismaal; Amanda Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Civil dialogue; community planning; youth involvement and youth participation; Medborgardialog; samhällsplanering; ungdomsengagemang och ungdomsdeltagande;

  Sammanfattning : Ungdomar har rätt att delta och påverka beslut som berör deras omgivning och vardag. Det finns ett stort intresse bland många av de svenska kommunerna att involvera ungdomar i samhällsplaneringen, trots detta är de underrepresenterade i kommuners planering. LÄS MER

 5. 5. Miljonprogrammen 2.0 – tillsammans med brukarna : förslag till förändringsprocess med fallstudie i miljonprogramsområdet Storvreten i Tumba

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Axelsson; [2013]
  Nyckelord :Miljonprogram; Swedish miljonprogram; brukarsamverkan; upprustning; dialogmetoder;

  Sammanfattning : I examensarbetets nio kapitel söker jag efter råd, erfarenheter och fallgropar för att kunna föreslå en arbetsprocess för förändringsarbete av miljonprogrammen där brukarnas engagemang och delaktighet optimeras. Arbetet består av tre övergripande delar varav den första utgörs av en teoretisk bakgrund och är uppdelad i tre kapitel. LÄS MER