Sökning: "diar zaitali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden diar zaitali.

  1. 1. Reporäntans effekt på aktiekurser : En evenstudie på fastighetsaktier

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Marie Nassar; Diar Zaitali; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att tydliggöra effekten av hur ett beslut om ett ränteläge influerar fastighetsaktiemarknaden. För att besvara frågeställningen har undersökningen använt sig av data från 70 olika reporäntebeslut mellan åren 2005-2015, med en observation på fem dagar innan annonseringen och fem dagar efter annonseringen. LÄS MER