Sökning: "didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet didactics.

 1. 1. Den första läs- och skrivundervisningens didaktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zälter Sara; [2019-07-01]
  Nyckelord :Didaktik; avkodning; förståelse; fonologisk medvetenhet; den första läs- och skriv- undervisningen; läsfärdighet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i studien beskriver att de lägger upp sin läs- och skrivundervisning i årskurs 1 och varför de gör så. Ambitionen är också att ta reda på vilka faktorer lärarna anser är viktiga vid den första läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext : En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arthur Bengtzelius; [2019]
  Nyckelord :controversial issues; education; multicultural; foreign background; secondary school; methods; didactics; kontroversiella frågor; undervisning; mångkulturell; utländsk bakgrund; högstadiet; metoder; didaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella frågor på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Mer precist syftar arbetet till att synliggöra hur och varför lärarna låter kontroversiella frågor utgöra en del av undervisningen samt hur lärarna beskriver sin roll i undervisningssituationen och varför de väljer att göra på så sätt. LÄS MER

 3. 3. Synen på historieämnets lärande -En undersökning av synen på historieämnet och hur historiedidaktik ochdidaktiska traditioner kommer till uttryck i kursplaner över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; history; school subject; upper secondary school; Sweden; international didactic traditions; history didactic.;

  Sammanfattning : This text has the purpose to study how the view on history as a school subject has changedover time and through three different Swedish upper secondary school curricula. The centralquestions of this study are the following: Has the view on history as a teaching subjectchanged over time? How can history didactic be seen in the curriculum? Is there any trace ofinternational didactic traditions in the curriculum, if so, how does it show? This study hasused a qualitative text analysis as the method to answer the central questions, based inprevious research and theories regarding international didactic traditions as well as historydidactics. LÄS MER

 4. 4. Kan religionsundervisningen skapa broar mellan människor? : Gymnasielevers syn på religionskunskapsämnets mening i skolan och undervisningen i det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nadia Kadora; [2019]
  Nyckelord :student perspective; religion; didactics; religious education; inside perspective; learning about; learning from; elevperspektiv; religionsdidaktik; religionsundervisning; inifrånperspektiv; att lära om; att lära av;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is divided into two parts, firstly to analyze the view of four swedish upper secondary school students on what the meaning with religious education in Sweden should be. Secondly, to analyze how these four students experience their education in religion and compare it with their teachers view on the meaning of religious education and how she conducts the teaching. LÄS MER

 5. 5. Elever i koncentrationssvårigheter : En kvalitativ studie om läsinlärning hos elever som be- döms vara i koncentrationssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Gabriella Hanell; [2019]
  Nyckelord :concentration; concentration difficulties; learning to read; reading difficulties; learning difficulties; promotion methods; didactics; teachers; koncentration; koncentrationssvårigheter; läsinlärning; lässvårigheter; inlärningssvårigheter; främjande arbetssätt; didaktik; lärare;

  Sammanfattning : I lärarutbildningen har det funnits möjlighet att tillägna sig olika tillvägagångssätt för hur undervisning i klassrummet planeras och struktureras. Detta har utvecklat ett starkt intresse hos mig för att söka vidare kring hur elever i koncentrationssvårigheter hanteras i klassrum. LÄS MER