Sökning: "didaktik förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden didaktik förskoleklass.

 1. 1. Muntligt berättande som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn : Förskollärares erfarenheter och kunskaper om muntligt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ulrika Alfredsson; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :multilingualism in preschool; oral storytelling; language development in preschool; språkutveckling i förskolan; flerspråkighet i förskolan; muntligt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att muntligt berättande påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitet och progression i barns lärande och utveckling : En kvalitativ studie om samverkan, dokumentation och bedömning i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Häggqvist; [2022]
  Nyckelord :Preschool; preschool class; continuity; progression; documentation; assessment; preschool teacher; cooperation; transition; curriculum; elementary school; frame factor theory; Förskola; förskoleklass; kontinuitet; progression; dokumentation; bedömning; förskollärare; samverkan; övergång; läroplan; grundskola; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie har varit att bidra med kunskap om hur samverkan och utbytet av kunskaper, erfarenheter och information vid övergången mellan förskola och förskoleklass enligt lärare i dessa skolformer kan bidra till kontinuitet och progression i barns lärande och utveckling. Syftet med studien har även varit att synliggöra hur och i vilka avseenden förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass använder sig av överlämningsdokumentation och bedömning vid övergången. LÄS MER

 3. 3. Det är viktigt att man direkt ger dem en chans att klara av skolan : En kvalitativ studie om lärares stödinsatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Berggren; Moa Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; lärare; kvalitativa intervjuer; stödinsatser; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar för att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder. Vilka stödinsatser lärarna sätter in och varför de använder just de stödinsatserna för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Talutrymme på lika villkor? : En kvalitativ studie om fördelningen av det gemensamma talutrymmet i förskoleklass utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Berg; Elin Medeen; [2022]
  Nyckelord :Kön; Genus; Socialt kön; Talutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka talutrymmet mellan pojkar och flickor i förskoleklass, både gällande hur lärare tilldelar ordet samt hur elever själva tar ordet. Studien har även intresse att jämföra resultaten från observationerna med lärarnas egna upplevelser och reflektioner kring hur det gemensamma talutrymmet fördelas. LÄS MER

 5. 5. Elevers syn på inflytande och delaktighet i förskoleklass : En kvalitativ intervjustudie utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Stenbäck; Adriana Morar; [2022]
  Nyckelord :Pupils perspectives; children s conversations; co-determination; participation; obedience; preschool class; influence; Elevers perspektiv; barnsamtal; medbestämmande; delaktighet; hörsammade; förskoleklass; inflytande;

  Sammanfattning : Begreppen delaktighet och inflytande används flitigt i skolans verksamhet, men hur görs barn och elever delaktiga i undervisningen och när tillåts de egentligen ha inflytande? Studiens syfte är att belysa elevernas delaktighet och inflytande utifrån deras perspektiv. Den teori som används är Shiers delaktighetsmodell och som metod har intervjuer använts i form av barnsamtal. LÄS MER