Sökning: "didaktik fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden didaktik fritidshem.

 1. 1. Samverkan som en förutsättning : En studie om skolan och fritidshemmets samverkansuppdrag och dess betydelse för att bedriva undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Tim Aringskog; Mathilda Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Leisure-time centre; Teacher; Leisure-time teacher; Collaboration; Education; Fritidshem; Grundskollärare; Lärare i Fritidshem; Samverkan; Undervisning.;

  Sammanfattning : Grunden till samverkan mellan grundskolan och fritidshemmets verksamheter består avriktlinjer i förhållande till samverkansuppdraget och fritidshemmets kompletterandeuppdrag gentemot skolan (Skolverket, 2019). Syftet med studien är att utforska hursamverkansuppdraget påverkar förutsättningarna för att bedriva undervisning i skolaoch fritidshem, samt undersöks fritidslärares och klasslärares perspektiv påsamverkansuppdraget. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar: Fritidslärares vardag med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Hjerpe; Moa Thorell; [2022]
  Nyckelord :digital tools; leisure-time centre; leisure-time teacher; pre-conditions; attitude; multimodal learning; curriculum.; digitala verktyg; fritidshem; fritidslärare; förutsättningar; förhållningssätt; multimodalt lärande; läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare beskriver sitt arbete meddigitala verktyg i fritidshemmet. Studien har ett multimodalt perspektiv på lärande, föratt förtydliga hur digitala verktyg kan fungera som verktyg i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. "Det är bra, för då har man något att göra" : Ett utvecklingsinriktat arbete om elevernas fria tid under deras skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tommie Vadaszi; Simon Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Meningsfull fritid meaningful leisure time ; elevers trygghet och inflytande students safety; influence ; stimulerande och varierande aktiviteter stimulating and varied activities ; samspel interplay ; Kamratrelationer peer relationships fritidshem after school care .;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete fokuserar på elevers lunchraster. Rasten tolkar vi som barnens fria tid under deras skoltid där vårt syfte med arbetet har bland annat varit att skapa en tryggare lunchrast för eleverna och öka deras inflytande över rastaktiviteterna. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska val i fritidshemmet, en fenomenografisk studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anton Munk; Victor Landberg; [2022]
  Nyckelord :Fritidslärare; didaktik; fritidshem undervisning; fritidshemmets didaktik; fenomenografi;

  Sammanfattning : Forskningen som berör fritidshemmets didaktik finner ingen entydig didaktisk metod eller perspektiv som kan implementeras i alla situationer på fritidshemmet. Vi ställer frågorna till fritidslärarna: Vilka didaktiska val använder du och hur motiverar du valen?  Vår studie syftar till att skapa förståelse för vilka didaktiska val fritidsläraren gör i sin undervisning samt hur dessa val motiveras. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva och omges av kamratreltioner på fritidshemmet : Ur elevens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Madeleine Hellström; Julia Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Student s perspective; leisure center; peer relationships; the teacher s work; social demands; Elevens perspektiv; fritidshem; kamratrelationer; lärarens arbete; sociala krav;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få elevernas perspektiv på hur eleverna upplever kam- ratrelationerna samt hur lärare i fritidshem bör arbeta med detta på fritidshemmet. Vi har genomfört intervjuer med tolv elever på två olika fritidshem där eleverna gick i årskurs 3. LÄS MER