Sökning: "didaktik särskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden didaktik särskolan.

 1. 1. Speciallärare med inriktning mot matematik, behövs det? En kvalitativ studie som beskriver och analyserar behovet av speciallärare med inriktning mot matematik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Peter Waiswa; [2019]
  Nyckelord :Speciallärare med inriktning matematik; yrkesroller utifrån examen; rektor; specialpedagogisk kompetens; särskild undervisningsgrupp.;

  Sammanfattning : Idag utbildas speciallärare med olika inriktningar, mot språk, mot särskolan och mot matematik. Det utbildas också specialpedagoger. Dessa examinas sedan för att inneha olika yrkesroller. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – En fallstudie för grundskolans årskurser 3-5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Lindell; [2018-08-08]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; klassrumsmiljö; social inkludering; medierade redskap; autismspektrumtillstånd; ADHD;

  Sammanfattning : Frågan om inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är omdebatterad och i dagsläget högst aktuell. Elever inom spektrumet av funktionsnedsättningar befinner sig i grundskolan och särskolan. Kunskapskraven skiljer sig och bedömning av elevernas kunskaper sker utifrån respektive skolform. LÄS MER

 3. 3. Rätten att vara en sexuell varelse - men hur? : Föreställningar i särskolan om sexualitet och samlevnad gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Ogestad; [2018]
  Nyckelord :Ability; approach; cohabitation; crip theory; disabilities; educators; empowerment; identity; intellectual; norm critical perspective; normality; perceptions; right; sex; sex and cohabitation education; sexuality; special needs upper secondary school; Cripteori; empowerment; funktionsnedsättning; föreställningar; förmåga; granskning; gymnasiesärskola; identitet; intellektuell; normalitet; normkritiskt perspektiv; pedagoger; rättighet; samlevnad; sex; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; särskola; undervisning;

  Sammanfattning : Arbetet i särskolan ska förbereda för vuxenlivet, och sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas utifrån ett främjande perspektiv med fokus på sexualitet, identitet, normer och jämställdhet. I Skolinspektionens aktuella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen framkommer betydande brister. LÄS MER

 4. 4. Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan : Lärares och elevers perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Yvonne Merkell; [2017]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; särskola; sex-och samlevnad; ungdomar; undervisning; kategorisering; sexualitet; normer;

  Sammanfattning : Undervisning i sex- och samlevnad har varit obligatoriskt i svenska skolor i 60 år men tidigare forskning visar att det finns flera utmaningar i att utforma undervisning i sex- och samlevnad i särskola. Utmaningarna handlar om de föreställningar och de normer som finns kring utvecklingsstörning och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Lärande och undervisning i matematik i särskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pamela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :lärande; matematikundervisning; särskolan; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Ett steg i utvecklingen av den egna professionen och därigenom främja elevers lärande är att reflektera kring sina egna uppfattningar och erfarenheter samt att bli medveten om hur andra tänker och gör (Forsmark, 2009). Särskoleverksamheten har kritiserats för att vara alltför omsorgsfokuserad samtidigt som det pedagogiska arbetet och lärarkompetensen inom verksamheten har framhållits som betydelsefull för elever med utvecklingsstörning (Berthén, 2007). LÄS MER