Sökning: "didaktisk inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden didaktisk inkludering.

 1. 1. Didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9 : En studie av fem svensklärares uppfattningar om hur de arbetar för att stödja alla elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Seifors; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; didaktik; läsundervisning; didaktisk inkludering; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar förebyggande specialpedagogiskt och didaktiskt arbete med fokus på hur lärare anpassar undervisningen i läsning för att stödja alla elevers läsutveckling. Utifrån den gemenskapsorienterande definitionen av inkludering och didaktisk inkludering undersöker studien hur ämneslärare i svenska beskriver att de arbetar för inkluderande läsundervisning. LÄS MER

 2. 2. När någon säger inkludering- fråga vad de menar med det! Samtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolkar inkluderingsbegreppetSamtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolka

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fatima Haga Bjäreland; Katarina Sperre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Specialpedagogiska programmet, SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Sofie GustafssonExaminator: Eva GannerudRapport nr: HT18-2910-269-SPP610Nyckelord: En skola för alla, inkludering, integrering, relationellt- och kategoriskt perspektiv___________________________________________________________________________ Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera hur några grundskollärare tolkar och använder begreppet inkludering. Syftet är även att undersöka om det finns kopplingar mellan grundskollärarnas användning av begreppet och de tolkningar som nämns i forskningen om inkluderingsbegreppet. LÄS MER

 3. 3. Va, vet ni inte hur man gör? : Nyanlända flickors upplevelser av inkludering inom idrott och hälsa - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jesper Lundqvist; Simon Tafvelin; [2019]
  Nyckelord :didaktisk inkludering; KASAM; gymnasiet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända elever i den svenska skolan ökat. Då ett flertal studier undersökt hur lärare inom idrott och hälsa arbetar för att inkludera nyanlända elever syftade denna studie till att undersöka hur nyanlända flickor upplever didaktisk inkludering inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. SUM-elevers delaktighet i kooperativa arbetsformer : En studie av SUM-elevers delaktighet i resonerande gruppsamtal i matematik inom klassens ram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marie Ögren; [2018]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; delaktighet; inkludering; kommunikation; resonemang; SUM-elever; gruppteorier; positivt ömsesidigt beroende;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker möjliga samband mellan strukturerat lärande i kooperativa arbetsformer och SUM-elevers delaktighet. För att SUM-eleverna ska vara reellt inkluderande krävs en upplevelse av delaktighet i alla tre aspekter, fysisk, social och didaktisk. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av nyanlända barn i den öppna förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Larsson; Sandra Olsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända barn; öppna förskolan; pedagogers uppfattningar och funderingar;

  Sammanfattning : Abstract Med tanke på den senaste flyktingströmmen som drabbade Sverige år 2015 så antar vi att allt fler nyanlända barn kommit till de öppna förskolorna. Därmed vill vi undersöka pedagogernas förhållningssätt och uppfattningar kring inkludering av nyanlända barn på en öppen förskola. LÄS MER