Sökning: "didaktisk triangel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden didaktisk triangel.

 1. 1. Lärares syn på ämnesintegrerad undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Hedin Sjöholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :undervisning; ämnesintegrering; tema; didaktisk triangel; lärare i åk F-3; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det har sedan lång tid tillbaka diskuterats hur elever bäst utvecklar sina kunskaper och vilket arbetssätt som gynnar elevens lärande-om det är genom ämnesspecifik undervisning eller i undervisning som är ämnesintegrerad. Forskningen visar fördelar och nackdelar med den ämnesintegrerade undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling som en del av undervisningen i träningsskolan : Fokusgrupper och intervjuer om några speciallärares arbete med återkoppling och formativ bedömning och dess betydelse för undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Christine Kan; [2018]
  Nyckelord :Didaktisk triangel; formativ bedömning; proximal utvecklingszon; utvecklingsstörning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien var att få en fördjupad förståelse för de åtta speciallärarnas arbete med återkoppling och formativ bedömning, samt dess betydelse för undervisningen i träningsskolan. Data i studien samlades in med fokusgruppssamtal som metod, och fördjupades med berättelser ur utsagor av samma informanter i halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER