Sökning: "didaktiska frågor hur"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden didaktiska frågor hur.

 1. 1. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Björnstad ​och den svenska skolans värdegrund : En studie av Fredrik Backmans roman ​Björnstad ​och dess didaktiska potential vid arbete med värdegrundsfrågor i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Björnstad; Värdegrund; Didaktisk potential;

  Sammanfattning : Den svenska skolans övergripande uppdrag är att utbilda demokratiska  i samhällsmedborgare och allt arbete i skolan ska vila på en demokratisk grund. I läroplanen för gymnasieskolan står det att de värden som utbildningen ska förmedla är människolivets okränkbarhet, individensfrihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samtsolidaritet mellan människor - men hur inkluderar man egentligen värdegrundsarbetet i undervisningen? Syftet med uppsasten är att analysera vilken didaktisk potential Fredrick Backmans roman Björnstad (2016) utifrån skolans värdegrund och styrdokumenten i svenska. LÄS MER

 3. 3. Lärare läser högt : En kvantitativ analys av lärares val av och arbete medhögläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Roos; Olsson Anna; [2021]
  Nyckelord :skönlitteratur; högläsning; lågstadiet; svenska; didaktik;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ enkätstudie med intentionen att undersöka hur lärare i årskurs F-3 arbetar med högläsning av skönlitteratur. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer lågstadielärare tar hänsyn till när de väljer högläsningsböcker och hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet med eleverna. LÄS MER

 4. 4. ”Nu ska jag sätta mig och göra ett demokratiarbete” : En kvalitativ studie om demokrati- och värdegrundsarbete i svenskämnets litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Frida Östberg; [2021]
  Nyckelord :demokrati; didaktiska frågor; högstadiet; identitet; litteratur; lärare; läsning; skola; skönlitteratur; svenska; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa studie har ämnat utveckla förståelse för hur några svensklärare på högstadiet förhåller sig till demokrati- och värdegrundsarbete i litteraturundervisningen. Demokrati- och värdegrundsarbetet ska, lika väl som elevernas kunskapsutveckling, genomsyra hela skolans verksamhet och är därför alla lärares uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Tidig upptäckt av elever som utmanar matematikundervisningen En kvantitativ studie om analysarbete och tidiga insatser med utgångspunkt i Skolverkets Bedömningsstödi Matematik för år 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Husberg; Ann-Marie Zakariasson; [2020-02-26]
  Nyckelord :bedömningsstöd; taluppfattning; matematiksvårigheter; särskild fallenhet; analys; tidig upptäckt; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur analysarbetet av resultaten från Skolverkets Bedömningsstöd i matematik för årskurs1genomfördessamt vilka didaktiska effekter dessa analyser ledde till i verksamheten. Syftet var även att undersöka om Bedömningsstödet ledde till tidig upptäckt och tidiga insatser av elever som är i behov av anpassningar, både för de som är i matematiksvårigheter och de med särskild fallenhet. LÄS MER