Sökning: "didaktiska problem"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden didaktiska problem.

 1. 1. Talängslan i samband med muntliga framställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lejla Velic; Sorin Khadida; [2021]
  Nyckelord :muntlig framställning; talängslan; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Muntlighet och förmågan att hålla i muntliga framställningar är en av de centrala delarna i svenskundervisningen på gymnasieskolan. Talängslan är nära förknippat med muntlighet och kan vara ett hinder för elever i samband med muntliga framställningar. LÄS MER

 2. 2. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning i problemlösning med avseende på elevers förutsättningar att använda kreativa matematiska resonemang : Problemlösning ur ett lärarperspektiv för elever i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Julia Stonegård; [2020]
  Nyckelord :Imitativa resonemang; kreativa matematiska resonemang; matematiskt problem; problemlösning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om lärares didaktiska val gällande matematiska problem i syfte att utveckla elevers resonemangs- och problemlösningsförmåga i årskurserna 1–3. Syftet är vidare att få ökad kunskap om vilka förutsättningar lärare skapar för elever att arbeta med kreativa matematiska resonemang. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på matematisk problemlösning : En kvalitativ studie med syfte att synliggöra uppfattningar hos lärare om det matematikdidaktiska arbetet med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Paakkonen; [2020]
  Nyckelord :problem solving; mathematical problems; mathematics; teachers; teaching; problemlösning; matematiska problem; matematik; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra vilka uppfattningar som finns om matematiska problem och visa hur det didaktiska arbetet med problemlösning kan se ut. Frågan är relevant eftersom Skolverket har gett problemlösning en mer framträdande roll i de senaste kursplanerna samtidigt som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar pekar på brister inom det didaktiska arbetet med problemlösning. LÄS MER

 5. 5. Bråk – värt en kamp : Bristande förkunskaper i bråkräkning hos gymnasieelever och lärares strategier för att hantera dessa brister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Cervall; [2020]
  Nyckelord :prior knowledge deficiency; fractions; upper secondary school; Educational Subject Matter Analysis; bristande förkunskaper; bråkräkning; gymnasiet; didaktisk ämnesanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har granskat nedanstående frågeställningar, där punkt 2 varit i huvudfokus. 1. LÄS MER