Sökning: "didaktiska problem"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden didaktiska problem.

 1. 1. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på matematisk problemlösning : En kvalitativ studie med syfte att synliggöra uppfattningar hos lärare om det matematikdidaktiska arbetet med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Paakkonen; [2020]
  Nyckelord :problem solving; mathematical problems; mathematics; teachers; teaching; problemlösning; matematiska problem; matematik; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra vilka uppfattningar som finns om matematiska problem och visa hur det didaktiska arbetet med problemlösning kan se ut. Frågan är relevant eftersom Skolverket har gett problemlösning en mer framträdande roll i de senaste kursplanerna samtidigt som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar pekar på brister inom det didaktiska arbetet med problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Levd religion i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dennis Molina; Hampus Holmgren; [2020]
  Nyckelord :didaktiska verktyg; film; hinder; levd religion; religionsdidaktik; religionsundervisning; rollspel; studiebesök;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som ämnar att redovisa forskning kring hinder mot förståelse för levd religion i religionsundervisningen. Vi vill även redovisa hur de didaktiska verktygen rollspel, studiebesök, film och eventuellt andra som kan användas i syfte att öka förståelse för levd religion. LÄS MER

 4. 4. Bråk – värt en kamp : Bristande förkunskaper i bråkräkning hos gymnasieelever och lärares strategier för att hantera dessa brister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Cervall; [2020]
  Nyckelord :prior knowledge deficiency; fractions; upper secondary school; Educational Subject Matter Analysis; bristande förkunskaper; bråkräkning; gymnasiet; didaktisk ämnesanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har granskat nedanstående frågeställningar, där punkt 2 varit i huvudfokus. 1. LÄS MER

 5. 5. Jaha, såhär går det framåt! –En studie kring vad ABC-klubbens läseböckers A-nivå har för progression

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ramon Suriya; [2020]
  Nyckelord :ABC-klubben; progression; utveckling; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet i den här studien är att undersöka vad ABC-klubben läseböcker på A-nivå (från årkurs 1 till 3) har för progression. För att uppfylla syftet har studien använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. LÄS MER