Sökning: "didaktiska strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden didaktiska strategier.

 1. 1. "Ta mig i handen, vi gör det tillsammans"

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Alm; [2023]
  Nyckelord :grundstruktur; struktur; strukturerad undervisning; didaktisk strategi; lågstadielärare; intervjuer; planering; rutin; studiero; trygghet; förutsägbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra den grundstruktur lågstadielärare använder sig av i sin undervisning, samt vilka didaktiska strategier som ligger bakom den. Utifrån frågeställningen konstruerades en intervjuguide, som grund till de semistruktureraden intervjuerna. LÄS MER

 2. 2. Det beror på! : En intervjustudie om didaktiska strategier i bildämnet för lärare till elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Elsa Hulu; [2023]
  Nyckelord :Didactics; art; ADHD; Autism; teaching strategies; Didaktik; bild; ADHD; Autism; extra anpassning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur bildlärare på högstadiet arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt att undersöka skolans ramfaktorer när det kommer till anpassning och dess pedagogiska konsekvenser. Detta gjordes genom en kvalitativ intervjustudie med tre bildlärare som arbetar i grundskolan för att sedan tematisera och analysera resultatet i relation till skolans styrdokument och den teoretiska ramen. LÄS MER

 3. 3. "Är du den lugna, trygga vuxna som jag behöver i min vardag här?" : Ett examensarbete om anknytning i förskolan introduktion för de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Hanna Alfredsson; Antonia Nolemo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring vad begreppet anknytning i förskolan innebär och hur förskollärarna anpassar introduktionen utifrån de yngsta barnens och deras vårdnadshavares behov. Vi har utgått ifrån Bowlbys anknytningsteori och kopplat några av dess centrala teoretiska begrepp till barns utveckling och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om systemisk-funktionell grammatik och dess möjligheter i undervisningen : Effekterna av goda grammatikkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Fransson; [2022]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; metafunktion; metaspråk; språkutveckling; kritiskt tänkande; lärare; grammatikkunskaper;

  Sammanfattning : Systemisk-funktionell grammatik är en ny riktning för synen på språk och grammatik. Den funktionella grammatiken skiljer sig från den traditionella grammatiken genom att fokusera på språkets funktion snarare än vad som anses vara språklig korrekthet. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg eller inte? : Lärares resonemang kring olika strategier som de använder i undervisningen för avkodning och läsflyt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Dannberg; Johanna Olsson; Johanna Jansson; [2022]
  Nyckelord :avkodning; läsflyt; digitala verktyg; strategier; ljudningsmetod; läsförmåga;

  Sammanfattning : För att kunna vara en del av samhället behöver människor ha god läsförmåga. Grunden i läsförmågan är avkodning och när avkodningen har utvecklats och behärskas utvecklas också läsflytet. Dessa förmågor har människor med sig hela livet. LÄS MER