Sökning: "didaktiska utmaningar"

Visar resultat 21 - 25 av 129 uppsatser innehållade orden didaktiska utmaningar.

 1. 21. Didaktiska metoder inom religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Farah Alaouie; Kauthar Alkhatib; [2021]
  Nyckelord :didaktik; metoder; religionsdidaktik; religionskunskapsundervisning; tolerans; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida lärare väljer att bedriva religionskunskapsundervisning med hänvisning till att skapa en klassrumsmiljö som främjar tolerans. Syftet är även att synliggöra de utmaningar lärarna ställs inför i religionskunskapsundervisningen samt hur lärarna går tillväga med dessa utmaningar. LÄS MER

 2. 22. Att utbilda för en hållbar framtid : En kvalitativ studie om hur fyra skolor inom Örebro kommun (F-3) integrerar de tredimensionerna; miljömässig, social och ekonomisk av hållbar utveckling i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tove Svensson; Anna Tivemo; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisningen; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Hur lärare integrerar hållbar utveckling i undervisningen samt vilka möjligheter ochutmaningar som kan identifieras i undervisningen gällande elever i årskurs F-3 är relativtoutforskat. Vår studie handlar om att få inblick i hur fyra olika lärare integrerar hållbarutveckling i undervisningen, på vilket eller vilka sätt de tre dimensionerna; miljömässig,social och ekonomisk tar sig uttryck i undervisningen samt vilka möjligheter och utmaningarsom kan identifieras i arbetet med hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 23. Ungdomars akilleshäl eller en didaktisk möjlighet? : En didaktisk diskussion med utgångspunkt i hur Iliaden gestaltas på Tiktok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson Svahn; [2021]
  Nyckelord :TikTok; fanfiction; Iliaden; McCromick; Torell; litteraturdidaktik; svensämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Förändrade medievanor bidrar med nya litteraturdidaktiska förutsättningar, såväl utmaningar som möjligheter i litteraturundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer med en äldre litterär text när den gestaltas på Tiktok och vilken eventuell litteraturdidaktisk potential sådana Tiktok-videos besitter. LÄS MER

 4. 24. ”Allt bygger ju på ord” : Ordinlärning på SFI ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ordinlärning; svenska som andraspråk; vokabulär; SFI; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Ordinlärning är ett viktigt område vid tillägnandet av ett språk. Den här studiens syfte är att undersöka fem SFI-lärares upplevelser av att arbeta med ordinlärning. Studien utgår från två frågeställningar: lärarnas didaktiska metoder och de utmaningar de upplever när det kommer till att undervisa om ord. LÄS MER

 5. 25. Entreprenöriellt lärande i teknikundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Mohammed Hih; [2021]
  Nyckelord :Entrepreneurship; entrepreneurial learning; entrepreneurial approach; entrepreneurial leadership; technology; upper secondary school; Entreprenörskap; entreprenöriellt lärande; entreprenöriellt förhållningssätt; entreprenöriellt ledarskap; teknik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) ses entreprenöriella förmågor och kompetenser som vägen framåt för att förbereda eleverna för de utmaningar som finns i dagens samhälle. Det utvecklar deras kreativitet, förmåga att ta initiativ och ansvar, samt stimulerar motivationen och engagemanget hos dem. LÄS MER