Sökning: "didaktiskt kontrakt."

Hittade 5 uppsatser innehållade orden didaktiskt kontrakt..

 1. 1. Gymnasieelevers uppfattningar om situationen i det matematiska klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Natalia Alkhash; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; didaktiskt kontrakt; gymnasieelever; matematikklassrum; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Studien fokuserade på elever och deras uppfattning om undervisningen i det matematiska klassrummet. Avsikten var att ta reda på eventuella skillnader mellan upplevelsen av situationen i det matematiska klassrummet uppfattat av elever på olika gymnasieprogram samt belysa några gymnasieelevers tolkning av de processer som äger rum vid olika matematiska situationer. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv : En undersökning av lärares uppfattningar om god undervisning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Wiklund; [2017]
  Nyckelord :Traditionell och reforminriktad matematikundervisning; sociala normer; sociomatematiska normer; didaktiskt kontrakt.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om god matematikundervisning samt hur lärares uppfattningar och undervisningspraktiker förhåller sig till den traditionella bilden av matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare har genomförts, för att undersöka deras uppfattningar om vad som utgör god matematikundervisning, huruvida deras undervisning är reforminriktad eller traditionell, och vilka hinder eller stöd de upplever för att bedriva den matematikundervisning de önskar. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning och delaktighet En fallstudie med fokus på framgångsfaktorer för att stödja delaktighet för elever i behov av extra anpassningar i matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva -Maria Stadler; Annalena Önnhed; [2016-02-19]
  Nyckelord :matematikundervisning; problemlösning; delaktighet; fallstudie; elever i behov av extra anpassning; kommunikation; orkestrering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur man kan få elever i behov av extra anpassningar delaktiga vid matematisk problemlösning i grupp. Sökarljuset har riktats mot att hitta framgångsfaktorer. LÄS MER

 4. 4. ”För han tror på mig” En intervjustudie med 15 elever i behov av särskilda stödinsatser och deras lärare som genomfört Matematiklyftet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronica Eriksson; Ann-Sofie Nylin; [2015-11-10]
  Nyckelord :matematik; kasam; tilltro; Matematiklyftet; didaktiskt kontrakt; läroboksstyrd undervisning; relation lärare-elev; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bedömningsmatriser och kamratbedömning i matematik: aktionsforskning i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna-Stina Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :aktionsforskning; bedömningsmatriser; didaktiskt kontrakt; feedback; formativ bedömning; kamratbedömning;

  Sammanfattning : Jag har i flera år känt mig missnöjd med resultaten av min undervisning på gymnasiets A-kurs i matematik. Mötet med bedömningsmatriser blev den impuls som på allvar fick mig att försöka, tillsammans med mina elever, skapa ett didaktiskt kontrakt med inslag av formativ bedömning. LÄS MER