Sökning: "differences and similarities between religions."

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden differences and similarities between religions..

 1. 1. The different sides of religions : En intervjuundersökning fokuserad på kristna elevers upplevelse av kristendomens representation i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Diyar Khider; [2022]
  Nyckelord :Christianity; religious education; students’ experience; Swedish school;

  Sammanfattning : The Swedish school system is one of the few school systems that offers non-confessional religious education. This type of education is particularly important in a society characterized by high diversity. LÄS MER

 2. 2. Komparativ läromedelsanalys : En studie av innehållet och progressionen i religionsläromedlen mellan högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Jakobsson; Alexandra Önander; [2022]
  Nyckelord :religion; religionskunskap; religionsvetenskap; komparativ analys; läromedel; läroböcker; grundskola; årskurs 7–9; gymnasium; religion 1;

  Sammanfattning : Examensarbetet ser över hur väl läromedel för årskurs 7–9 samt gymnasiet håller sig till de centrala målen i religionskunskap och skolans värdegrund. Den analyserar även progressionen mellan läroböckerna som används på grundskolan kontra gymnasiet, samt undersöker vilka likheter och skillnader dessa har gentemot varandra. LÄS MER

 3. 3. Abrahams barn i religionsundervisningen : En enkätstudie om låg- och mellanstadielärares behandling av judendomen, kristendomen och islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Religious education; non-confessional school; Abraham s children; social cohesion; differences and similarities between religions.; Religionsundervisning; icke-konfessionell skola; Abrahams barn; social sammanhållning; o likheter mellan religioner.;

  Sammanfattning : This study examines primary school teachers approach towards the Abrahamic religions of Judaism, Christianity and Islam. The aim is to make a contribution to the academic discussion of the advantages and disadvantages when teachers emphasize differences or similarities between these religions. LÄS MER

 4. 4. Religiösa positioneringar i undervisning av världsreligioner : En enkätstudie av låg- och mellanstadielärares bild av attityder till religionsundervisning hos elever med religiös bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is said to be one of the most secularized countries in the world, which means that as a religious person in Sweden, you are part of a minority. This is why, in the school system, it is of great importance to ensure that the religious students are given the same prerequisites as the students who are part of the norm. LÄS MER

 5. 5. Atena och Minerva : En studie i likheter och skillnader mellan antikens krigsgudinnor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Oscar Olsson; [2019]
  Nyckelord :Gudinna; Atena; Minerva; Iliaden; Aeneiden;

  Sammanfattning : This study will compare two prominent goddesses from the ancient Greek and Roman worlds, Athena and Minerva. The purpose is to explore what differences and likenesses the two goddesses have with each other, to see if a major distinction can be made between the two using mythological descriptions. LÄS MER