Sökning: "differentiering horisontell vertikal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden differentiering horisontell vertikal.

 1. 1. En avreglerad monopolmarknad – Vilka utmaningar möter nyetablerade aktörer på en marknad med homogena tjänster?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Josefsson; Sihan Ye; Hanna Lindell; [2015]
  Nyckelord :Avreglering; Fordonsbesiktning; Konkurrensfördelar; Branschanalys; Konkurrensstrategier; Konsolideringskurvan; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns för nyetablerade aktörer att skapa konkurrensfördelar på en tidigare monopolistisk marknad. Den svenska marknaden för fordonsbesiktning avreglerades år 2010 och karaktäriseras av en homogen kärntjänst med begränsningar till horisontell och vertikal differentiering. LÄS MER

 2. 2. Det låter sig inte göras om du ser sur ut – En kvalitativ studie om elevers villkor och framtid på ett högskoleförberedande- respektive ett yrkesprogram på gymnasiet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2015]
  Nyckelord :Gy11; kommunikation; vertikal diskurs; horisontell;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur relationen mellan arbetsmarknaden ochutbildning kommer till uttryck i lärares tal om sin undervisning i ett yrkes- respektive ett högskoleförberedandeprogram.Studiens huvudfråga har varit hur några lärare beskriver hur de tänker kring bedömning i kursen kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Strukturförändringar inom svensk styckningsindustri : strategival och möjligheter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mats Johansson; [2006]
  Nyckelord :styckningsföretag; styckningsindustrin; strategi; differentiering; fokusering; avveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga små och medelstora styckningsföretags förutsättningar och möjligheter vid en förändring av marknaden. Utifrån kartläggningen skall studien belysa vilka möjligheter som finns för ett företag gällande vertikal och horisontell integration eller avveckling samt olika strategier, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. LÄS MER