Sökning: "differentiering sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden differentiering sociologi.

 1. 1. Internationella topoi i etern : En utbildningssociologisk studie av tankefigurer på webbplatser hos Stockholms gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josef Dahlberg; [2014]
  Nyckelord :Doxologi; internationalisering; globalisering; gymnasiet; webbplats;

  Sammanfattning : Med bakgrund i de skolreformer som genomfördes i Sverige under 90-talet och i studier av differentiering inom gymnasieskolan behandlar den här uppsatsen skillnader i hur gymnasieskolor ger uttryck för ”det internationella”, ett samlingsuttryck för en mängd internationella och global strömningar. Inspiration tas från Bourdieus sociologi. LÄS MER

 2. 2. "Syns man inte så finns man inte..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Minna Oddson; [2012]
  Nyckelord :differentiering; reflexivitet; identitet; livsföring; individuation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det tycks bli allt viktigare för en grupp unga vuxna i samhället att sticka ut med hjälp av symboler och estetiskt uttryck. I denna uppsats har jag intresserat mig för dessa individers inifrånperspektiv med avsikt att nå en ökad förståelse för detta fenomen. LÄS MER

 3. 3. Det meningslösa samhället : Om meningsförlust i det moderna samhället

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Heber Morrone; [2009]
  Nyckelord :Samhällsvetenskap; sociologi; mening; meningsförlust; differentiering; arbetsdelning; kunskap; roller; fragmentering; gemenskap; pluralism; relativism; Asplund; Berger; Durkheim; Luckmann; Svendsen; ;

  Sammanfattning : Har övergången från det förmoderna samhället till det moderna bara inneburit positiva framsteg? Uppsatsen fokuserar framförallt på sociologiska författare som gör gällande att moderniteten bland annat har resulterat i att individer i större utsträckning än tidigare upplever en meningsförlust. En del av dessa författare anser att bristen på mening indirekt kan relateras till den tilltagande arbetsdelningen. LÄS MER

 4. 4. Utanförskapets ”frustrerade ungdom” : Talet om de ”problematiska” förorterna i svensk kvällspress under augusti- september månad 2009

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Danne Persson; [2009]
  Nyckelord :attitydpåverkan; diskurser; förort; illusorisk korrelation; kontext; makt; media; moralisk differentiering; resurser; stereotyper; utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en innehållsanalytisk studie av kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet under augusti- september 2009. Syftet är att undersöka hur s.k. ”invandrartäta områden”/förorter framställs i kvällstidningarna under nämnda period samt att ge exempel på hur detta kan analyseras ur ett sociologiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars syn på fritid: en studie av 15 åringars upplevelser av fritid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Adnana Kilim; [2007]
  Nyckelord :fritid; upplevelser; identitetsskapande; idrott; avslappning; stress; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fritiden är ett väl debatterat ämne i dagens samhälle. Det blir allt mer påtagligt för oss om statens mål och ambitioner för välfärdsstaten och dess befolkning. Fritiden ses som en näringsgren mot detta. Ett föremål för att ytterligare förverkliga människan. LÄS MER