Sökning: "difficult assessments"

Visar resultat 11 - 15 av 186 uppsatser innehållade orden difficult assessments.

 1. 11. Kamerabevakning i polisarrest : Ökad trygghet för polisanställda och förvarstagna?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Micael Rosell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the past five years around 25 people have died in police arrests in Sweden. There is a need for improved medical assessment and supervision for the persons kept in custody, as the police may find it difficult to meet their needs. LÄS MER

 2. 12. Hur aktsam kan en sexköpare förväntas vara? - Om innebörden av aktsamhetskravet i 6 kap. 13 § BrB när sexköp av barn i 6 kap. 9 § BrB bedöms och dess förenlighet med effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2020]
  Nyckelord :criminal law; exploitation of a child through the purchase of a sexual act; negligence; sixth chapter thirteenth paragraph; the Swedish Criminal Code; children s right s; exploitation of children; criminal justice protection; effectivity; rule of law; body development; child prostitution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In January 2020 the range of punishment for exploitation of a child through the purchase of a sexual act got stricter. The reasoning behind the change was to strengthen the criminal justice protection for these children. Exploitation of a child through the purchase of a sexual act is associated with a low prosecution frequency. LÄS MER

 3. 13. Föräldraansvaret vid bedömningen av personlig assistans

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte alltid varit en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta samma rättigheter som andra människor. Synen på funktionsnedsättning och funktionshinder har förändrats över tid, från något individrelaterat till en numera miljörelaterad nedsättning. LÄS MER

 4. 14. Bevisfrågor och staters rätt till självförsvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; rätten till självförsvar; art. 51 FN-stadgan; bevisfrågor; bevisnormer; Oil Platforms; bevistema; bevisbörda; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters rätt till självförsvar är ett undantag till det generella våldsförbudet och utgör ett såväl centralt som flitigt omskrivet område inom folkrätten. Regleringen för rätten kan påstås vara relativt enkel att återge så som den uttrycks i art. 51 av FN-stadgan och i ljuset av den internationella sedvanerätten. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskors erfarenhet av telefonrådgivning för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Svensson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Telefonrådgivning; Primärvård; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En litteratursökning visade att svenska studier om telefonrådgivning i primärvården av psykiskt sjuka ej tidigare publicerats. Denna studie kändes angelägen att utföra då antalet personer främst yngre med psykisk ohälsa har ökat de senaste tio åren och en stor del av dessa söker primärvården via telefonrådgivning. LÄS MER