Sökning: "difusion index"

Hittade 1 uppsats innehållade orden difusion index.

  1. 1. Measuring and Predicting Export Activity:An application on the Region of West Sweden

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Lovisa Elfman; Sofia Blidberg; [2013-07-01]
    Nyckelord :Export; cluster; expectations; composite index; difusion index; OLS; binary choice model;

    Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER