Sökning: "digital bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden digital bibliotek.

 1. 1. Accessibility in Social Media : Facebook and the Older Adult

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angie Jeansson Hall; Arshed Al-Hadeethi; Jenny Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Older Social Media Users; Heuristic Evaluation; Inclusive Design; WCAG Compliance; Digital Exclusion; Facebook Usability; User Study;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a substantial increase in the percentage of seniors using social media, yet few studies have been conducted to understand the challenges underlying social network utilisation by seniors. By understanding what motivates seniors to use social media, the difficulties they encounter while using them and what would be an inclusive social media from their perspective is paramount for designing inclusive user interfaces that suit this growing population. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på elevers litteracitet i årskurs F-6 : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Peter Mossberg; Alma Gotemark; [2024]
  Nyckelord :Litteracitet; läs-och skrivutveckling; digitalisering; ny litteracitet; multimodalitet;

  Sammanfattning : Förmågan att läsa och skriva, även kallat litteracitet, har under de senaste decennierna reformerats som följd av digitaliseringens snabba förändring av samhället och därmed även skolan.   Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar forskning kring hur digitaliseringen påverkar litteraciteten hos elever i årskurs F-6, samt vilka innebörder forskare lägger i den nya litteraciteten som ständigt utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Den sociala folkbibliotekarien : en kvalitativ studie om folkbibliotekariers yrkesidentitet i en digital värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Simon Lund; Joel Niklasson; [2024]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; digitaliseringen; digital teknik; folkbibliotekarier; social kontext; sociala praktiker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how the professional identity of public librarians is created and shaped in connection with the digitization of society. The data collection method used, has been semi-structured interviews where five Swedish public librarians were asked questions regarding their experiences and perceptions of the increasingly digital nature of the public librarian profession, and how it has come to affect their work. LÄS MER

 4. 4. En kunskapsöversikt om elevers skrivutveckling i svenskämnet : i en allt mer digitaliserad skolvärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Freja Axelsson; Malin Lundqvist; [2024]
  Nyckelord :Skrivutveckling; digitala verktyg; digital kompetens; digitala lärresurser;

  Sammanfattning : Det digitala har tagit en allt större plats i det svenska samhället och ska även ingå i den undervisning som elever tar del av i svenskämnet. Skrivundervisningen som bedrivs ska erbjuda elever möjlighet att skriva dels digitalt, dels analogt. LÄS MER

 5. 5. Barngruppens storlek och dess påverkan på förskolläraren : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Strömqvist; [2024]
  Nyckelord :Barn; barngrupp; storlek; förskola; förskollärare; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Inledning.   Storleken på barngrupperna i den svenska förskolan har under de senaste åren ökat, samtidigt som allt fler förskollärare känner sig otillräckliga i sin yrkesprofession. Barnen i förskolans verksamheter har fått längre vistelsetid samtidigt som förskollärarna fått fler kringuppgifter. LÄS MER