Sökning: "digital divide"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden digital divide.

 1. 1. Digital delaktighet : En intervjustudie med folk- och skolbibliotekarier kring arbetet med att minska det digitala utanförskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannah Lagström; Ingela Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Digital delaktighet; Demokrati; Folk- och skolbibliotekarier; Aktivt medborgarskap; Digitalt utanförskap; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis Digital Inclusion – An Interview Study with Public and School Librarians on Work to Reduce the Digital Divide is to examine how the democratic task takes shape in public and school librarians’ work to strengthen citizens’ digital inclusion. The research questions are: How do public and school librarians work to support citizens’ digital inclusion? What challenges do public and school librarians experience in this work? How do public and school librarians describe the digital divide? Three themes are in focus: An Active Citizenship, Working for Digital Inclusion and The Digital Divide. LÄS MER

 2. 2. “Jag stänger av TV:n om det kommer om corona och gör något roligare på iPaden i stället” : En kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre under coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Olsson; Victoria Tjäder; [2021]
  Nyckelord :communication; digital exclusion; social exclusion; isolation; elderly; corona pandemic; kommunikation; digitalt utanförskap; socialt utanförskap; internetanvändning; isolering; äldre; coronapandemin;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre och om det har förändrats i och med isoleringen som blev en följd av coronapandemin. Tidigare forskning visar att den äldre generationen i Sverige är de som använder internet minst och att de ofta behöver hjälp från familj eller vänner för att kunna utföra nya uppgifter på internet. LÄS MER

 3. 3. “Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Manuella Hochfellner; Magdalena Zezovski Lind; [2021]
  Nyckelord :digital exclusion; digital divide; digital exclusion social work; non-profit organization; municipal administration Nyckelord: Digitalt utanförskap; digitalisering; utsatta grupper; ideella organisationer; kommunala verksamheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 5. 5. "Daglig dator" : Combating computer anxiety through daily online exercises

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Johansson Åhed; [2020]
  Nyckelord :HCI; UX design; design for the elderly; computer anxiety; computer self-efficacy; digital divide; digital exclusion;

  Sammanfattning : It’s well known that the contemporary rapid development of technology has created a digital divide between those who adopt and use the emerging digital services, and those who don’t. The ones who fail to adapt to the new digital society, is at great risk of being completely excluded from it, which strips away both social, health related and economical opportunities. LÄS MER