Sökning: "digital inlämning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden digital inlämning.

  1. 1. Digital inrapportering av årsredovisningar i mindre aktiebolag: motivation och drivkrafter : En studie på XBRL

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Fay Ellingsen; [2018]
    Nyckelord :digital submission; digital reporting; XBRL; iXBRL; comparability; technology; early adopters; digital inlämning; digital rapportering; XBRL; iXBRL; jämförbarhet; teknologi; early adopters;

    Sammanfattning : The digitization’s advancement has been noticed by most people not least through applications"apps" which are often referred to as a more effective way of accessing information or makingpayments with. The method of presenting financial reports has also changed during the progressof digitization. LÄS MER