Sökning: "digital lärplattform digitala läromedel"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden digital lärplattform digitala läromedel.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Viktiga komponenter i e-lektioner : Implementation och evaluering av redigeringsverktyg för att skapa e-lektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Jens Berntsen; Jonathan Bäckström; [2019]
  Nyckelord :E-learning; e-lessons; general e-lessons; components in e-lessons; multimedia principles; connection to curriculum; E-lärande; e-lektioner; generella e-lektioner; komponenter i e-lektioner; multimediaprinciper; koppling till styrdokument;

  Sammanfattning : Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). LÄS MER

 3. 3. Viktiga komponenter i e-lektioner.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jens Berntsen; Jonathan Bäckström; [2019]
  Nyckelord :E-learning; e-lessons; general e-lessons; components in e-lessons; multimedia principles; connection to curriculum.; E-lärande; e-lektioner; generella e-lektioner; komponenter i e-lektioner; multimediaprinciper; koppling till styrdokument.;

  Sammanfattning : Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i speciallärares matematikundervisning. En webbenkätundersökning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Johansson; Anne Törnkvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolverket presenterade under år 2016 Redovisning av uppdraget att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. Enligt denna strategi ska alla elever år 2022 ha en adekvat digital kompetens och skolan ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen medför. LÄS MER

 5. 5. En inblick i Utkik – Tillgänglighetsanpassning av digitala läromedel för döva elever

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Istvan Molnar; [2017]
  Nyckelord :Digitala läromedel; specialskola; SPSM; Döva; designteori; Multimodal design; Läromedelsforskning;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag vad som krävs för att göra ett digitalt läromedel tillgängligt för elever i specialskolans senare åldrar. Jag har valt att utgå från ett redan existerande digitalt läromedel som heter Utkik och ställt materialet mot en rad forskningsslutsatser. LÄS MER