Sökning: "digital literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden digital literacy.

 1. 1. Hur skolbibliotekarier själva beskriver sitt arbete med att stärka elevers digitala kompetens : En kvalitativ intervjustudie med fem skolbibliotekarier i gymnasiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Marelius; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotekarie; digital kompetens; gymnasiet; professionsteori; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : During 2021 the Swedish government released a public inquiry with the purpose of strengthening the school library, to achieve this one of the propositions was to implement the concept media and information literacy into the curriculum. Today it's stated that a school librarian shall work towards strengthening the student’s digital literacy, this is the reason why this concept is used in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Appen Polyglutt i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med Polyglutt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linn Byström Borgstrand; Matilda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Children s language development; Digital literacy; Polyglutt; Preschool; Reading aloud.; Barns språkutveckling; Digital kompetens; Förskola; Högläsning; Polyglutt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om arbetet med appen Polyglutt vid högläsning för att främja barns språkutveckling. Förskollärarnas reflektioner kring användandet av Polyglutt och fysiska böcker studeras också. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om förskollärares inställning till och arbete med digitalisering i förskolan, med fokus på rörlig bild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Asp; [2021]
  Nyckelord :preschool; digitization; digital literacy; motion pictures; implementation theory; förskola; digitalisering; digital literacy; rörlig bild; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : This study investigates how preschool teachers work with digitization in preschool, with a focus on motion pictures. I use three research questions, based on previous research linked to digitization in preschool, knowledge of educators, attitudes towards digitization and digital literacy: what attitude do preschool teachers have towards digitization and motion pictures? What competence do preschool teachers have for digitization and motion pictures? How do preschool teachers work with digital tools, with a focus on motion pictures? I use implementation theory (implementeringsteorin), and as a framework for collecting, reporting and analyzing the empirical data I use a distinction between to understand, to be able to use and to will. LÄS MER

 4. 4. "Jag förstår inte hur det här är bild." : En studie om digital kompetens och medialitteracitet i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Agnes Serrander; Isabelle Larsson; [2021]
  Nyckelord :Arts education; Digitalization; Digital competence; Digital tools; Digital Technology; Didactic design; Implementation of technology; Media- and information literacy; Medialitteracy; Visual culture; Visual competence.; Bildundervisning; Digitalisering; Digitala verktyg och tekniker; Didaktisk design; implementering av digitala verktyg; Medie- och informationskunnighet; Mediekompetens; Visuell kultur; Visuell kompetens; Digital kompetens.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att söka ökad kunskap och förståelse för bildämnets möjligheter att stärka Skolverkets uppdrag och mål att utveckla adekvat digital kompetens hos elever, samt synliggöra hur bildlärare arbetar med att utveckla och stärka elevers digitala kompetens utifrån olika aspekter av medie- och informationskunnighet. För att få ett så nyanserat och varierat resultat som möjligt användes en kvalitativ metod, närmare bestämt semi-strukturerade intervjuer och en öppen enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Mediesamtal : boksamtal utifrån digitala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Henningsson; Lina Gill Vidfelt; [2021]
  Nyckelord :book talks; digital literacy; media talks; multimodality; preschool; boksamtal; digital kompetens; förskola; mediesamtal; multimodalitet;

  Sammanfattning : This is a quantitative study with qualitative elements which investigates if, and in that case how, preschool teachers in a Swedish medium-sized municipality are working with, and thinking about media talks - book talks when it comes to other media types than physical books.  The method consists of a quantitative strategy based on a semi-structured survey, sent out to the preschool teachers of the municipality. LÄS MER