Sökning: "digital literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden digital literacy.

 1. 1. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 2. 2. Stämmer det här verkligen? : En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :source criticism; information literacy; learning; digital media; education; compulsory school; källkritik; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan öka och främja digital hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Illerbrand; [2019]
  Nyckelord :Digital literacy; health literacy; public health; digital divide; factors;

  Sammanfattning : Inledning: I takt med digitaliseringen har digital hälsolitteracitet blivit en av de viktigaste hälsoindikatorerna. Då individen förväntas vara mer delaktig i sin egen hälsa krävs en viss nivå av digital hälsolitteracitet, det vill säga förmåga att finna och använda digital hälsoinformation och hantera digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Fritidsläsning hos ungdomar : En kvalitativ studie om man med hjälp av e-medier kan öka fritidsläsningen hos målgruppen 13–16 år

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Sten; [2019]
  Nyckelord :Ungas läsvanor; läsförståelse; biblioteksanvändning; e-medier; fritidsläsning;

  Sammanfattning : The use of smartphones, computers and tablets among teenagers in the ages of 13-16 are increasing and their time to read in their leisure time are decreasing. The aim of this study is to examine if the public libraries can increase this target group´s leisure reading with electronic media. LÄS MER

 5. 5. Digital informationssökning och källkritik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Törnqvist; Gisela Wersch; [2019]
  Nyckelord :Digitala medier; Informationssökning; Källkritik; Media- and information literacy;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att få kunskap om hur lärare i årskurserna 1–3 definierar informationssökning och källkritik samt hur de arbetar med dessa två begrepp i svenskämnet. Vi valde att fokusera på den informationssökning och källkritik som sker via digitala medier. LÄS MER