Sökning: "digital litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden digital litteracitet.

 1. 1. ”ÅH NEJ, INTE ETT TILL VERKTYG ATT HÅLLA KOLL PÅ” En kvalitativ fallstudie av implementering av digitala verktyg i en stor organisation

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Hermansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Digitalisering; kunskapsdelning; digital litteracitet; kunskapsförmedlare; tekniska verktyg;

  Sammanfattning : Digitization at the workplace has brought about important changes and has materialized in opportunities and challenges, such as a higher work tempo and increased complexity (Zeike, Choi, Lindert, & Pfaff, 2019). In many occupations, to be digitally literate means to be conversant with technical tools (Martin, 2008). LÄS MER

 2. 2. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
  Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan - En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sina arbetssätt med högläsning för att främja barns litteracitetsförmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Dragicevic; Kristina Milacic; [2020]
  Nyckelord :Emergent literacy; Förskollärare; Högläsning; Literacy; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver hur de arbetar med högläsning för att främja barns litteracitetsutveckling. Vi valde att undersöka detta, eftersom vi efter våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, hade delade tankar om hur förskollärare arbetar med högläsning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Analog och digital barnlitteratur som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barnlitteratur för att stötta och vidga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexandra Olofsson; Ebba Ruthström; [2020]
  Nyckelord :Children s literature; digital tools; digital media; literacy; tablet; interaction; language development; the book as artifact; Barnlitteratur; digitala verktyg; digitala medier; litteracitet; lärplatta; interaktion; samspel; språkutveckling; boken som artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den digitala barnlitteraturen?”. LÄS MER

 5. 5. Litteracitetens betydelse för kommunikationen mellan skolan och hemmet : En kvalitativ studie av fyra utlandsfödda föräldrars samt fem mentorers upplevelser av kommunikationen mellan skolan och hemmet och även en datalärares erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ann-Charlotte Johansson-Gårdhed; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; digitalisering; kommunikation; vardagslitteracitet; skolliteracitet; hem och skola; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Min undersökning av fyra föräldrar som har begränsad litteracitet som nu studerar på SFI A och hur de upplever att de kan ta till sig informationen från deras barns skola som skickas hem via skolväskan, mail eller via den digitala plattformen SchoolSoft, visar att samtliga föräldrar upplever att de inte kan komma åt information om studiedagar, föräldramöten, närvaro eller annan information på den digitala plattformen SchoolSoft då de inte vet hur man kommer in på den. Samtliga föräldrar uppger också att de vet hur viktig en bra skolgång är för deras barn och de känner att de inte kan bli fullt delaktiga i sina barns skolgång på grund av svårigheter att ta till sig informationen och förstå meddelanden som skickas hem till dem då de har begränsad litteracitet. LÄS MER