Sökning: "digital litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden digital litteracitet.

 1. 1. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
  Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER

 2. 2. Analog och digital barnlitteratur som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barnlitteratur för att stötta och vidga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexandra Olofsson; Ebba Ruthström; [2020]
  Nyckelord :Children s literature; digital tools; digital media; literacy; tablet; interaction; language development; the book as artifact; Barnlitteratur; digitala verktyg; digitala medier; litteracitet; lärplatta; interaktion; samspel; språkutveckling; boken som artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den digitala barnlitteraturen?”. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Darkman; [2019]
  Nyckelord :fenomenografisk ansats; digital kompetens; digital litteracitet; SFI; integrering i undervisning; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas digitala kompetens. Kursplanen i svenska för invandrare omfattas också av revideringen där arbetet med digital kompetens i SFI-undervisningen betonas. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och IKT som didaktiska verktyg i litteracitetsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kartläggning; litteracitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Implementerandet av nyanlända elevers kartläggningsresultat och digitala verktyg i undervisningen är aktuella ämnen i dagens skola. Syftet med den här kunskapsöversikten har därför varit att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att undervisning grundad på kartläggningsresultat, i kombination med användning av digitala hjälpmedel, kan främja nyanlända elevers litteracitet. LÄS MER

 5. 5. Fritidsengelskan i ett Affinitetsutrymme -En text- och genreanalys av minecraftforums.net

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Extramural English; gaming; Minecraft; affinity space; semiotic domain; literacy; genre text type; Fritidsengelska; spel; Minecraft; affinitetsutrymme; semiotisk domän; litteracitet; genre texttyp;

  Sammanfattning : In an age of rapid digital development, Skolverket (2018) asks for increased teacher competence in information and communication technology (ICT), both competence in classroom digitalization and pupil’s out-of-school activities involving ICT. One of many areas in which ICT has an effect on the relationship between school and the pupils’ out-of-school activities is in the English subject. LÄS MER