Sökning: "digital teknologi i undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden digital teknologi i undervisning.

 1. 1. DIGITALA LÄRRESURSER I MATEMATIK Vilka kompetenser använder läraren när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen?

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Hedqvist Thorsson; [2020-09-01]
  Nyckelord :digital teknologi; digitala lärresurser; digitalisering; matematik; lärarens kompetens; TPACK;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to identify what knowledge, subjectrelated,pedagogical and technological teachers use when technology are integrated intomathematics teaching in order to support teaching and learning. Semistructuredinterviews have been used as a method for collecting data. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality (VR) inom ingenjörsutbildningar i Sverige  - Möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Omar Aljanabi; Anders Hansen-Haug; [2019]
  Nyckelord :applications; challenges; engineering education; higher education; technology; virtual reality; virtual technology; högre utbildning; ingenjörsutbildning; teknik; tillämpningar; utmaningar; virtuell verklighet; virtuell teknologi;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) is a computer generated 3D representation of real- or fictional environments. VR can be used to create real-life simulations that allow users to experience being present in the environment that being simulated. VR is applied for the purpose of education and training. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om användandet av appar för elever i matematiksvårigheter : Appars potential i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Hasselblad; [2019]
  Nyckelord :Allmänna matematiksvårigheter; Digital teknologi; Kvalitativ studie; Matematikappar; Matematikundervisning; Årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder appar i matematikundervisningen för elever i allmänna matematiksvårigheter samt vilken potential lärarna upplever att appar har för matematikundervisning. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer av fem lärare. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Darkman; [2019]
  Nyckelord :fenomenografisk ansats; digital kompetens; digital litteracitet; SFI; integrering i undervisning; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas digitala kompetens. Kursplanen i svenska för invandrare omfattas också av revideringen där arbetet med digital kompetens i SFI-undervisningen betonas. LÄS MER

 5. 5. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER